Általános Adatkezelési Szabályzat

– Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. § szerint –

Az Adatkezelő adatai

Név:

OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

Adatvédelmi felelős:

Galba Gábor

Panaszkezelés:

info@otpebiz.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok:

NAIH-110333/2016.

Az adatok tárolásának fizikai helye:

Microsoft AZURE Nyugat-Európai Adatközpont (https://azure.microsoft.com/hu-hu/global-infrastructure/geographies/)

1. Az Általános Adatkezelési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya, az Adatkezelő

A jelen általános adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) az OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.; adószám: 25598771-2-41; képviseli: Tyukodi Gergely ügyvezető) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) az ügyfeleinek, így különösen az általa üzemeltetett https://www.otpebiz.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint a Felhasználók jogairól és azok gyakorlásának módjáról ad tájékoztatást. Ennek megfelelően a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a Szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra terjed ki.

Az Adatkezelési Szabályzat összhangban van a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (“Általános adatvédelmi rendelet”), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit. A jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és legfrissebb változata a Weboldalon és a Szolgáltató budapesti székhelyén is elérhető és megtekinthető.

2. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

A Szolgáltató többféle szolgáltatást nyújt, közvetít, illetve tesz elérhetővé a Felhasználók részére, amelyek a Weboldalon keresztül vehetők igénybe elektronikusan (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások egy része ingyenesen, más része térítés ellenében vehető igénybe. A Szolgáltatások regisztrációt követően (a továbbiakban: „Regisztráció”), kizárólag a Felhasználók által vehetők igénybe.

A Weboldal látogatása a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor, azonban a látogatók bizonyos információi tárolásra kerülnek, az erre rendszeresített cookie-k (sütik) segítségével. A Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben felhasználói azonosítás szükséges, amelynek feltétele a Felhasználó Weboldalon történő Regisztrációja és a felhasználói fiókba történő belépés. Regisztrációt követően a felhasználói fiókhoz tartozó adatok mentésre kerülnek. A Szolgáltatások igénybevételéről a Felhasználók önként döntenek, és hozzájárulnak, hogy ehhez a személyes adataik megadása szükséges.

A Felhasználó regisztráció során létrehozott profiljához megadott nevet valamennyi olyan általunk biztosított szolgáltatásunkban felhasználhatjuk, amelyhez a Felhasználó által regisztrált fiók szükséges.

Amikor a Felhasználó felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizzük nyilvántartásunkban a Felhasználóval folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a Felhasználó lehetséges problémáinak a megoldásában. A Felhasználó e-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk, értesítést küldve a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről.

A Szolgáltató kezeli továbbá a Felhasználók által a Szolgáltatások igénybevételére meghívott személyek (a továbbiakban: „Meghívott Személyek”), valamint a Felhasználókkal szerződéses jogviszonyban álló és a Felhasználók által meghatározott feltételekkel megadott szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatait, valamint azon természetes személyek személyes adatait, akik a Szolgáltatások iránt érdeklődnek, és a Szolgáltatásokról, illetve a Regisztrációról kifejezetten tájékoztatást kérnek (a továbbiakban: „Leendő Felhasználó” vagy „Leendő Felhasználók”).

Az adatoknak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt a Felhasználó hozzájárulását kérjük.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az adatfeldolgozás minden fázisában megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete előírásainak. A Szolgáltató biztosítja, hogy a feldolgozott adatok csak abban az esetben hagyják el az Európai Gazdasági Térség Területét, ha arra az Általános adatvédelmi rendelet felhatalmazást ad.

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató garantálja, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, minden esetben azt az informatikai megoldást választja, amely az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

3. Az adatkezelések célja

A Felhasználók adatainak kezelésére a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott, valamint a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatások lehetővé tétele, nyújtása, fenntartása, dokumentálása, továbbfejlesztése, új szolgáltatások kifejlesztése, a Szolgáltatások ellenértéke számlázásának a lehetővé tétele, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek megvalósítása, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb ügyintézés – ideértve, különösen, a hatósági ellenőrzések teljesítését és az esetleges jogviták lefolytatását – érdekében kerül sor. A Meghívott Személyek és a Leendő Felhasználók adatainak kezelésére az általuk történő Regisztráció érdekében kerül sor.

A Felhasználók, Meghívott Személyek, Leendő Felhasználók anonimizált vagy pszeudonimizált személyes adatait az Adatkezelő felhasználhatja saját statisztikai célokra, továbbá a Szolgáltatások minőségének javítása, egyes Szolgáltatások testre szabása érdekében.

A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele előtt, és azok nyújtása során, illetve a Szolgáltatások megszűnését követően a 6. pontban meghatározott időtartamon belül bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató mely adatokat és milyen célból kezel, illetve bármely egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben, ideértve, többek között, az adatkezelés jogalapját, időtartamát, a Felhasználót megillető jogorvoslati lehetőségeket, továbbá azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A tájékoztatás kérésre vonatkozó részletes ügymenetet a 10. pont tartalmazza.

Egyes Szolgáltatásokhoz Egyedi Adatkezelési Tájékoztató tartozik, amely minden esetben a jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt érvényes.

Az egyes adatkezelések pontos leírása az alábbi függelékben tekinthető meg, amely a jelen Adatkezelési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi:

 1. sz. Függelék.

4. A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltatásokat az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által regisztrált jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (kkt., bt.), egyéni vállalkozók, illetve egyéb, a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő, adószámmal rendelkező személyek vehetik igénybe (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Ügyfelek”). Az Ügyfeleket az arra felhatalmazással rendelkező Felhasználók regisztrálják a Weboldalon, azzal, hogy egyéni vállalkozó Felhasználók esetében a Felhasználó egyúttal Ügyfélnek is minősül. Az Adatkezelő a Felhasználók saját, illetve az általuk megadott további személyek (az Ügyfelek kapcsolattartói, meghatározott szerződéses partnerei kapcsolattartói) személyes adatait, egyéb, a Felhasználók által meghívott és meghatározott felhatalmazással rendelkező személyek személyes adatait (Meghívott Személyek), valamint a Leendő Felhasználók személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, amelyet a Felhasználó vagy a Leendő Felhasználó vagy a Felhasználó által meghívott, illetve a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partner önkéntesen ad meg; kivételt képeznek ez alól az ellenszolgáltatás ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetén a szerződéskötéshez, illetőleg a számla kiállításhoz kapcsolódó, a kötelező adatszolgáltatás körébe tartozó adatok.

4.1 A Regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatok köre:

 • a Felhasználó neve;
 • a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe és telefonszáma;
 • önként választott felhasználóneve és jelszava; valamint
 • a Felhasználó által regisztrált Ügyfélhez megadott kapcsolattartók neve és e-mail címe.

4.2 A Szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok köre:

 • a Felhasználó számítógépének IP címe;
 • a Weboldalon történő bejelentkezések kezdő- és záró időpontja;
 • a böngésző és az operációs rendszer típusa;
 • a Felhasználó által a Weboldalon kifejtett aktivitás.

4.3 A Felhasználó által Meghívott Személyek, ideértve a 4.1 pontban hivatkozott kapcsolattartó személyeket is, esetében kezelt adatok köre (azzal, hogy a Meghívott Személyek a személyek a Regisztrációval maguk is Felhasználóvá válnak):

 • a Felhasználó által Meghívott Személyek neve és e-mail címe;
 • a Meghívott Személyt a Szolgáltatások igénybevétele szempontjából megillető jogosultságok köre.

4.4 A Felhasználó által tett panaszkezelések (pl. hibabejelentés) során kezelt adatok köre:

 • a panaszt bejelentő Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma (attól függően, hogy milyen módon jelenti a panaszt);
 • a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el;
 • a bejelentett panasz leírása;
 • a Szolgáltató nyilatkozata, ha a hiba/panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • cég neve;
 • cég adószáma;
 • cégjegyzékszám;
 • telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

4.5 A Leendő Felhasználó által megadott személyes adatok köre (azzal, hogy a Leendő Felhasználók a Regisztrációval maguk is Felhasználóvá válnak):

 • a Leendő Felhasználó neve;
 • a Leendő Felhasználó által megadott e-mail cím.

4.6 A Felhasználó által megadott, a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatai:

 • a kapcsolattartó neve és e-mail címe.

5. Az adatkezelések jogalapja

A Regisztráció során a Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása.

A Regisztráció iránt érdeklődő Leendő Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Leendő Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása.

A Szolgáltató a Felhasználó és a Leendő Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a 3. pontban megadott célok érdekében és a 6. pontban meghatározott időtartamig, illetve kötelező adatkezelés esetében a jogszabályban megjelölt időtartamig kezeli. A Szolgáltató adatkezelési tevékenysége az adatkezelés minden időpontjában megfelel a fenti feltételeknek.

A Felhasználó és a Leendő Felhasználó az adatainak önkéntes megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelő adatkezelési tevékenységéhez hozzájárul. A jelen hozzájárulás a Felhasználó által a Regisztráció során, illetve a Regisztrációt követően az Ügyfél képviseletére megjelölt természetes személyek (vezető tisztségviselők, kapcsolattartók), valamint a Felhasználó által megjelölt Meghívott Személyek és a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partnerek kapcsolattartói hozzájárulásának is minősül. A Felhasználó és a Leendő Felhasználó hozzájárulása önkéntes, tájékozott és határozott; a Szolgáltató adatkezelési tevékenységének ez a hozzájárulás adja a jogalapját.

A kötelező adatkezelések esetén (például számlázási adatok) az adatkezelés jogalapját az adott Szolgáltatásra vonatkozó törvények adják, így különösen az alábbi törvények:

Számlázási adatok, bizonylatok: 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

Elektronikus szolgáltatások, elektronikus szerződéskötés: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

Bizonyos esetekben (például a Szolgáltatás ellenértékének ki nem egyenlítése, Felhasználó tartozása) vagy közérdek sérelme esetén a Szolgáltató érdekmérlegelés alapján is kezel adatot. Az érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetében a Szolgáltató minden esetben érdekmérlegelési tesztet végez el, amely esetről-esetre a Felhasználó szabadságjogainak és az adatkezelés szükségességéhez fűződő nyomós magánérdek illetőleg közérdek összevetésével történik.

6. Az adatkezelések időtartama

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, de legfeljebb a Szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig. Amennyiben a Felhasználó több Szolgáltatást vett igénybe, a fenti időtartam attól az időponttól kezdődik, amikor a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások közül az utolsó Szolgáltatás igénybevétele érvényesen megszűnik.

Amennyiben a Leendő Felhasználó, illetve a Meghívott Személy nem regisztrál vagy a megkezdett Regisztrációt bármely okból nem fejezi be, a Szolgáltató egy alkalommal értesítést küld az e-mail címére. További értesítés küldésére nem kerül sor. Amennyiben a Leendő Felhasználó, illetve a Meghívott Személy hosszabb ideig nem regisztrál és nem válik Felhasználóvá, az adatai tárolására további 1 (egy) évig kizárólag azért kerül sor, hogy a további értesítések kiküldése megelőzhető legyen.

7. Adattovábbítás, az adatok összekapcsolása

A Szolgáltató az általa a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén továbbíthatja, ideértve a harmadik személy által nyújtott és a Weboldalon elérhető Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételéhez szükséges adattovábbítást, illetve a különböző adatkezelések ebből a célból történő összekapcsolását is.

A Szolgáltató jogosult és köteles továbbá a jogszabályok által meghatározott esetekben, az arra jogosult hatóság megkeresésére az érintett személyes adatainak a továbbítására, azzal, hogy a Szolgáltató ilyen esetekben is köteles ellenőrizni az adattovábbítás jogalapját.

A személyes adatokat egyébként akkor osztjuk meg a Szolgáltatón kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll a Felhasználó hozzájárulása.

Abban az esetben is megosztjuk a személyes adatokat a Szolgáltatón kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése vagy közzététele észszerűen indokolt:

 • a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, bírósági ítéleteknek vagy hatósági határozatoknak való megfelelés;
 • a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket végrehajtása, ideértve azok lehetséges megsértésének kivizsgálását is;
 • a csalások, valamint a biztonsági vagy technikai jellegű problémákat észlelése, megelőzése;
 • a Szolgáltató, felhasználói vagy a nagyközönség jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető veszéllyel szembeni, a jogszabály által előírt vagy megengedett módon történő védekezés érdekében.

8. Adat- és Információbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

A Szolgáltatások többsége felhő alapú rendszerben (cloud) fut, ezért az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja ki a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó elvárásait maradéktalanul érvényesíteni tudja velük szemben. A felhőszolgáltatást biztosító szolgáltató: Microsoft Magyarország Kft. / 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület. Az adatok tárolásának helye: Microsoft AZURE Nyugat-Európai Adatközpont (https://azure.microsoft.com/hu-hu/global-infrastructure/geographies/).

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik.

Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok sértetlenségéről rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés, redundáns eszközök, felhő technológia);
 • Az adatállományok integritásának megőrzéséről, sértetlenségéről, bizalmasságáról valamint rendelkezésre állásáról;
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem, felhő technológia).

A munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén a Szolgáltatónak bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság felé. Ennek megfelelően a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül – lehetőség szerint legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Felhasználók jogaira és szabadságaira nézve.

9. Anonim felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezés

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, mely önmagában nem alkalmas a Felhasználó azonosítására, csak a Felhasználó számítógépének azonosítására. Ezt az anonim felhasználó-azonosítót a Szolgáltató a Felhasználó számítógépére helyezi el, amelynek célja a Felhasználók számára magasabb szintű szolgáltatásnyújtás, a Szolgáltatások testre szabása a Felhasználók információhasználati szokásainak megismerésén keresztül.

A Felhasználónak lehetősége van a böngésző programját úgy beállítani, hogy a számítógépére ne kerülhessen anonim felhasználó-azonosító, ebben az esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy a Szolgáltatások nem olyan módon lesznek elérhetőek, mintha az anonim felhasználó-azonosítók engedélyezésre kerültek volna.

A sütikből összegyűjtött információkat a Szolgáltató úgy használja fel, hogy a felhasználói élményt, valamint szolgáltatásai általános minőségét folyamatosan fejleszthesse. Ugyanakkor, például amikor a Szolgáltató személyre szabott hirdetést jelenít meg a Felhasználónak, sosem kapcsolja össze a sütikből vagy hasonló technológiákból származó azonosítókat különleges személyes adatokkal (mint a fajra, vallásra, szexuális irányultságra vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokkal).

A következő típusú sütiket használjuk:

Süti neve Használat Érvényesség időtartama
SESSION session azonosító tárolására 1 év
XSRF-TOKEN Cross-site request forgery sebezhetőség kivédésére 1 év
cookiesAccepted elfogadta-e a cookie policy-t 1 év
lang aktuális nyelv (HU, EN) 1 év
saveBankAccountSuccess sikeres bankkapcsolat aktiváláskor megjelenítés után törlődik
showTilesCompleted Notification: Onboarding folyamat végén záróképernyő megjelenítés után törlődik
saveUsersSuccess Notification: Sikeres felhasználó regisztráció megjelenítés után törlődik
saveCompanySuccess Notification: Sikeres cégregisztráció megjelenítés után törlődik
successDocumentSending Notification: Számla sikeresen elküldve megjelenítés után törlődik
successCompanyDataModification Notification: Sikeres cégadat módosítás megjelenítés után törlődik
makingDocumentIsSuccess Notification: Dokumentum sikeresen létrehozva megjelenítés után törlődik
successUserDataModification Notification: Sikeres felhasználói adatmódosítás megjelenítés után törlődik
pdf-download Letöltött pdf dokumentumnál megadott email cím tárolása későbbi űrlap kitöltéshez 1 év
Hotjar Látogatói viselkedéselemzés 3 hónap
pdf-download Letöltött pdf dokumentumnál megadott email cím tárolása későbbi űrlap kitöltéshez 1 év

Az eBIZ by OTP Business a Hotjar-t használja annak érdekében, hogy jobban megértse a Felhasználók igényeit és optimalizálja szolgáltatását és javítsa a felhasználói élményt. A Hotjar egy olyan technológiai szolgáltatás, mely segít a látogatói viselkedés megértésében (pl. mennyi időt tölt a látogató egy adott oldalon, melyik linkre kattint, valamint mik azok az elemek az oldalon, amit a látogatók szeretnek és melyek, amiket nem stb.). Ez a technológia segít minket abban, hogy a Felhasználók igényei, visszajelzései alapján alakítsuk ki és üzemeltessük a szolgáltatásunkat. A Hotjar cookie-kat és egyéb technológiai megoldásokat használ a Felhasználói viselkedés és eszközhasználat megértéséhez (adott eszköz IP címe (mely bemérése és tárolása anonim módon történik), az eszköz képernyőjének mérete, az eszköz típusa (egyedi eszközazonosítók), böngésző információk, geográfiai lokáció (kizárólag ország szinten), használt nyelv). A Hotjar ezeket az információkat álnevesített, beazonosíthatatlan felhasználói profilok alatt tárolja. Sem a Hotjar, sem mi nem használjuk fel ezeket az információkat egyedi felhasználói beazonosításra. További részletekért kattintson ide és olvassa el a Hotjar Adatvédelmi tájékoztatóját. A Felhasználónak természetesen lehetősége van letiltani a felhasználói profil létrehozását, azt, hogy a Hotjar a weboldalunk felhasználásával kapcsolatos adatokat tároljon Önről, valamint, hogy a Hotjar tracking cookie-k felhasználásával a Felhasználó egyéb weboldalakon folytatott tevékenységét figyelje, amelyet az alábbi linkre kattintva tehet meg.

Az eBIZ by OTP Business a Google Analytics szolgáltatását használja annak érdekében, hogy jobban megértse a Weboldal látogatottságát, forgalmi adatait és ezek figyelembe vételével optimalizálja szolgáltatását és javítsa a felhasználói élményt. Ezek keretében a Google Analytics a Felhasználók adatait, többek között IP címeit gyűjti. A szolgáltatás igénybevétele során ugyanakkor gondoskodtunk arról, hogy az IP címek anonimizálásra kerüljenek, ezzel elkerülve az IP címek alapján történő személyes adatok gyűjtését. További részletekért kattintson ide és olvassa el a Google Analytics Adatvédelmi tájékoztatóját. A Google Analytics használatára kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával kerül sor.

10. A Felhasználók jogai és jogorvoslati lehetősége

A jelen 10. pontban a Felhasználók kifejezés valamennyi olyan érintettre vonatkozik, akiknek személyes adatait a Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli.

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

10.1 A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

10.2 A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével (például számviteli bizonylatok) – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, e-mail útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet. A Felhasználó erre vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli a Felhasználó adatait.

10.3 A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben is törölheti. A Felhasználó személyes adatait inaktivitás esetén a Szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított 5 (öt) évet követően törli az Adatkezelő.

10.4 A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

10.5 A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

10.6 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha azt hatóság rendelte el, a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

10.7 A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben – a jogszabályok által biztosított keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. Regisztráció) megszüntetésével.

10.8 Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve az időtartamának lejártáig. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetők a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját, illetőleg korábbi beállításai törlődnek. Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

B. Tájékoztatás

10.9 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az erre irányuló kérelmeket az alábbi e-mail címre kell elküldeni: info@otpebiz.hu.

10.10 Az adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt a Szolgáltató jogosult legfeljebb további 30 nappal meghosszabbítani.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

10.11 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

10.12 Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.13 Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10.14 Amennyiben az adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

10.15 A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

D. Jogorvoslati lehetőségek

10.16 Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet az illetékes adatvédelmi felügyelő hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c tel: (+36 1) 391 1400

1. sz. Függelék

1. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
A kezelt adatok köre A Felhasználó neve; a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe és telefonszáma; a Felhasználó önként választott felhasználóneve és jelszava.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által a regisztrált Felhasználók részére nyújtott Szolgáltatásokat igénybe vegye, a Szolgáltató a Felhasználót azonosítsa és felvegye vele a kapcsolatot, illetve tartsa a kapcsolatot a Felhasználóval.
Az adatkezelés jogalapja A Regisztrációt végző Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama A felhasználói fiók/Regisztráció Felhasználó általi törléséig.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azoknál a Felhasználóknál, akik a saját befejezett Regisztrációjuktól számítva legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül nem regisztrálnak Ügyfelet, vagy ezen időszak alatt nem regisztrálnak valamely Ügyfélhez, mint Meghívott Személy, a Regisztrációját törölheti.

A Szolgáltató jogosult azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében a Szolgáltatások igénybevételére irányuló előfizetői szerződést.

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                      OTP Bank Nyrt. (székhely:1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
2. ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ1
A kezelt adatok köre Az Ügyfél neve; székhelye; és adószáma.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók a Szolgáltató által a regisztrált Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatásokat igénybe vegyék, a Szolgáltató az Ügyfelet azonosítsa és a Szolgáltató és az Ügyfél között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában előfizetői szerződés jöhessen létre.
Az adatkezelés jogalapja Az Ügyfél képviseletére jogosult Felhasználó által adott önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulás. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött, illetve lekért és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.

A Szolgáltató jogosult és köteles azoknak az Ügyfeleknek a Regisztrációját törölni, akik esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Regisztrációjukra kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül került sor, illetve a nevükben és képviseletükben kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének előfizetői szerződést.

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Ügyfél Felhasználóinak részére.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                        OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
3. KAPCSOLATTARTÓK ÉS MEGHÍVOTT SZEMÉLYEK ADATAINAK RÖGZÍTÉSE
A kezelt adatok köre A Felhasználó által megadott kapcsolattartók és Meghívott Személyek neve és e-mail címe, valamint a kapcsolattartót és Meghívott Személyt a Szolgáltatások igénybevétele szempontjából megillető jogosultságok köre.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy egy már regisztrált Ügyfélhez kapcsolódóan az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók kapcsolattartókat, illetve Meghívott Személyeket adhassanak meg a Szolgáltatások igénybevételére. A kapcsolattartók, illetve a Meghívott Személyek, ha érvényesen regisztrálnak, a Regisztrációt követően maguk is Felhasználóvá válnak.
Az adatkezelés jogalapja Az érintett kapcsolattartó/Meghívott Személy önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása, azzal, hogy a hozzájárulást a kapcsolattartó/Meghívott Személy adatait megadó Felhasználó köteles előzetesen beszerezni. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama A kapcsolattartó/Meghívott Személy által érvényesen megtett Regisztráció időpontjáig. A Regisztrációt követően a kapcsolattartó/Meghívott Személy Felhasználóvá válik.

Amennyiben a kapcsolattartó/Meghívott Személy nem regisztrál, a Szolgáltató egy alkalommal értesítést küld az e-mail címére. További értesítés küldésére nem kerül sor. Amennyiben a kapcsolattartó, illetve Meghívott Személy hosszabb ideig nem regisztrál és nem válik Felhasználóvá, az adatai tárolására további 1 (egy) évig kizárólag azért kerül sor, hogy a további értesítések kiküldése megelőzhető legyen.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                        OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
4. AZ ÜGYFÉL SZÁMVITELI BIZONYLATAINAK RÖGZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA2
A kezelt adatok köre Az Ügyfél – papír alapon vagy elektronikusan kiállított – számviteli bizonylatai (pl. kimenő és bejövő számlák), ide nem értve a Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázóprogram használatával kiállított számlákat, amelyekre nézve ld. az 5. pontot alább.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltató és az adott Ügyfél között létrejött előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtott egyes Szolgáltatások lehetővé tétele, elősegítése, ideértve, különösen, az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által feltöltött számviteli bizonylatok tárolását és azoknak az adott Ügyfélhez tartozó más Felhasználók, illetve Meghívott Személyek részére történő hozzáférhetővé tételét, valamint az azokban szereplő összegek esedékességének, illetve a kiegyenlítés megtörténtének a figyelemmel követését.
Az adatkezelés jogalapja A számviteli bizonylatok adatainak feltöltésére jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az adott Ügyfél nevében és képviseletében adott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                    OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
5. AZ E-SZÁMLÁZÓPROGRAMBAN KIÁLLÍTOTT SZÁMVITELI BIZONYLATOK TÁROLÁSA, ARCHIVÁLÁSA3
A kezelt adatok köre A Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázóprogram használatával az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az Ügyfél nevében kiállított számviteli bizonylatok.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázóprogram használatával az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az Ügyfél nevében kiállított számviteli bizonylatoknak a felhasználói fiókban történő tárolása, a számviteli bizonylatok archiválása.
Az adatkezelés jogalapja Az elektronikus számlázóprogram használatára jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az adott Ügyfél nevében és képviseletében adott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                      OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
6. PÉNZÜGYI ÁTTEKINTŐ KÉSZÍTÉSE4
A kezelt adatok köre Az Ügyfélnek az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által a felhasználói fiókba feltöltött, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során lekért és a felhasználói fiókban tárolt számviteli bizonylatai, bankszámlakivonatai, bankszámlaegyenlegei és a fenti adatok felhasználásával a Szolgáltató által készített kimutatások, pénzügyi áttekintő adatok köre.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltató és az adott Ügyfél között létrejött előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtott egyes Szolgáltatások lehetővé tétele, elősegítése, ideértve, különösen, de nem kizárólagosan, az Ügyfélre vonatkozó pénzügyi áttekintők elkészítését; az Ügyfél számviteli bizonylatainak az Ügyfél bankszámlaegyenlegével, illetve a bankszámlákon végrehajtott tranzakciókkal történő összekapcsolását.
Az adatkezelés jogalapja A pénzügyi áttekintőkhöz hozzáféréssel rendelkező Felhasználók által az adott Ügyfél nevében és képviseletében adott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                      OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
7. SZÁMLA ÉS FIZETÉSI EMLÉKEZTETŐ KÜLDÉSE5
A kezelt adatok köre Az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által megadott, a Felhasználó által képviselt Ügyfél szerződéses partnerei képviselőinek, illetve kapcsolattartóinak neve, e-mail címe, valamint az adott szerződéses partner Ügyfél felé fennálló tartozásának összege és esedékessége.6
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók kezdeményezésére, a Felhasználó által képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a Szolgáltató számlázó programjával kiállított számla és az ahhoz kapcsolódó fizetési emlékeztető megküldése az adott Felhasználó által megjelölt, az Ügyfél felé tartozással rendelkező szerződéses partner képviselője, illetve kapcsolattartója részére e-mail üzenetben, amelyet a Szolgáltató rendszerüzenetként küld ki a címzett részére.
Az adatkezelés jogalapja Az érintett szerződéses partner képviselőjének, illetve kapcsolattartójának önkéntes hozzájárulása, amelyet a számla, illetve a fizetési emlékeztető kiküldését kezdeményező Felhasználó köteles előzetesen beszerezni. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig vagy az érintett szerződéses partner képviselője, illetve kapcsolattartója által az adatkezelési hozzájárulása visszavonásáig tart (amelyikre előbb kerül sor).
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                      OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
8. LEENDŐ FELHASZNÁLÓK
A kezelt adatok köre A Leendő Felhasználó neve és e-mail címe.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy a Szolgáltatások iránt érdeklődő személyek a Szolgáltatásokról, illetve a Regisztrációról tájékoztatást, valamint emlékeztetőt kaphassanak. A Leendő Felhasználók, ha érvényesen regisztrálnak, a Regisztrációt követően maguk is Felhasználóvá válnak.
Az adatkezelés jogalapja A Leendő Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama A Leendő Felhasználó által érvényesen megtett Regisztráció időpontjáig (amely Regisztrációt követően a Leendő Felhasználó Felhasználóvá válik) vagy a Leendő Felhasználó által az adatkezelési hozzájárulása visszavonásáig tart (amelyikre előbb kerül sor).

Amennyiben a Leendő Felhasználó nem regisztrál, vagy a megkezdett Regisztrációt bármely okból nem fejezi be, a Szolgáltató egy alkalommal értesítést küld az e-mail címére. További értesítés küldésére nem kerül sor. Amennyiben a Leendő Felhasználó hosszabb ideig nem regisztrál és nem válik Felhasználóvá, az adatai tárolására további 1 (egy) évig kizárólag azért kerül sor, hogy a további értesítések kiküldése megelőzhető legyen.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                      OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
9. PANASZKEZELÉS
A kezelt adatok köre A panaszt bejelentő Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma (attól függően, hogy milyen módon történik a panaszbejelentés); a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el; a bejelentett panasz leírása; a Szolgáltató nyilatkozata, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő problémák rögzítése, kezelése.
Az adatkezelés jogalapja A panaszt bejelentő Felhasználó hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama A panaszkezelés során felvett adatokat és az arra adott választ a Szolgáltató 8 (nyolc) évig őrzi meg.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)                                                                      OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
Az adatok tárolási helye A Szolgáltatónál és az OTP Bank BEKER rendszerében.

1 Kizárólag az Info tv. szerint természetes személynek minősülő Ügyfelekre vonatkozik.

2 Kizárólag az Info tv. szerint természetes személynek minősülő Ügyfelekre vonatkozik.

3 Kizárólag az Info tv. szerint természetes személynek minősülő Ügyfelekre vonatkozik

4 Kizárólag az Info tv. szerint természetes személynek minősülő Ügyfelekre vonatkozik.

5 Kizárólag az Info tv. szerint természetes személynek minősülő szerződéses partnerekre vonatkozik.

6 Kizárólag az Info tv. szerint természetes személynek minősülő Ügyfelekre vonatkozik