Általános Szerződési Feltételek OTP

AZ eBIZ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI_letölthető verzió

A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY_letölthető verzió

AZ eBIZ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Érvényes: 2021.10.01-től

Az OTP Bank Nyrt. és az OTP eBIZ Kft. üzletág átruházási szerződésének értelmében 2021.10.01. napjától az eBIZ szolgáltatás az OTP Bank üzletágaként üzemel tovább. Az üzletág átvétele szerződés átruházás keretében valósul meg.

2021. augusztus 3. és 2021. szeptember 30. 20:00 között biztosít lehetőséget az OTP Bank az új Általános Szerződési Feltételek elfogadására, amely a szolgáltatás további használatának alapvető feltétele, mivel ezzel megtörténik a hozzájárulás a szerződés átruházásához az OTP Bank Nyrt felé.

A https://www.otpebiz.hu weboldalon kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

A Szolgáltatásokat kizárólag azok a Felhasználók tudják igénybe venni, akik érvényesen Ügyfelet regisztrálnak, vagy Meghívó útján regisztrálnak.

A Szolgáltatások teljes körű igénybe vételének további feltételei:

A fenti feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások részlegesen vehetők igénybe.

Az Ügyfelet regisztráló Felhasználók megerősítik és kijelentik, hogy az általuk regisztrált Ügyfél nevében és képviseletében megfelelő képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkeznek a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi jogosultság gyakorlására és kötelezettség teljesítésére.

I. BEVEZETÉS, AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: „Bank”) által működtetett https://www.otpebiz.hu és a https://app.otpebiz.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető online OTP eBIZ szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások” vagy külön-külön „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételeket tartalmazzák.

Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Bank által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra, valamint a Felhasználók által jogszerűen regisztrált valamennyi Ügyfélre. A Felhasználók a Weboldalon történő saját regisztrációjukkal, valamint az Ügyfelek az arra képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkező Felhasználók általi regisztrációval, kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.

II. DEFINÍCIÓK

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Szabályzat”

a Bank adatkezelési szabályzatát jelenti;

„Adminisztrátor Felhasználó”

az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy az Adminisztrátor Felhasználó személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Adminisztrátor Felhasználója lehet;

„ÁSZF”

a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„Bank”

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Magyarország

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 10537914-4-44

„Díjhirdetmény”

A https://www.otpebiz.hu és a https://app.otpebiz.hu weboldalakon közzétett, az eBIZ szolgáltatásban igényelhető szolgáltatási csomagokkal kapcsolatos díjak jegyzéke;

„eBIZ Alkalmazás”

a Bank által működtetett, banki funkcionalitással összekombinált vállalatirányítási rendszert jelenti, amely rendszerben a Szolgáltatások a Felhasználók, illetve az Ügyfelek részére rendelkezésre állnak;

„eBIZ API konnektor”

a Bank által meghatározott egységes funkcionalitással kínált API konnektor Előfizetői Szolgáltatáscsomag, amely banki funkcionalitással összekombinálható megoldásokat tartalmaz, és amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználók, illetve az Ügyfelek saját rendszereiket a Szolgáltatások egyes elemeivel az ehhez szükséges önálló fejlesztéseikkel összekapcsolják és a Szolgáltatást saját rendszereikből közvetlenül is működtethessék;

„eBIZ Számlázóprogram”

a Bank elektronikus számlázási szolgáltatását jelenti;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomag” vagy

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”

a Bank által kínált és az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy amennyiben több szolgáltatáscsomag is kialakításra kerül, azok tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”

az Előfizetői Szolgáltatáscsomagért az Ügyfél által fizetendő díjat jelenti, melynek mindenkor aktuális mértékét a Díjhirdetmény tartalmazza;

„Előfizetői Időszak”

az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napos időszakokat jelenti, amely időszakok az Előfizetői Szerződés hatálya alatt folyamatosan újra kezdődnek;

„Előfizetői Szerződés”

a Bank és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti;

„Értesítés”

az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban az egyik fél által a másik fél felé tett nyilatkozatokat jelenti;

„Fél” vagy „Felek”

a Bank és a vele szerződött Ügyfelet jelenti együttesen vagy külön-külön;

„Felhasználó”

azt a Weboldalon regisztrált felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét egy vagy több Ügyfélre nézve igénybe veszi (akár Előfizetői Szerződés alapján, akár ingyenesen, ha arra a Bank lehetőséget biztosít);

„Felhasználói Fiók”

a Felhasználónak az eBIZ Alkalmazásban meglévő személyes fiókját jelenti;

„Felhasználói Jogosultság”

az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Harmadik Fél Szolgáltatók”

a Bankkal szerződéses jogviszonyban álló olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek a szolgáltatását az Ügyfelek az eBIZ Alkalmazáson keresztül igénybe vehetik;

„Könyvelő”

azt a Meghívó útján regisztrált Felhasználót jelenti, aki könyvelői jogosultságokkal kerül meghívásra vagy azt a Felhasználót jelenti, aki önállóan (Meghívó elfogadása nélkül), „könyvelő” megjelöléssel regisztrál annak érdekében, hogy a Szolgáltatások igénybevétele céljából Meghívó küldésére szerezzen jogosultságot a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleinek (jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, illetve egyéni vállalkozóknak);

„Könyvelői meghívó”

az önállóan regisztrált Könyvelő által kezdeményezett és az általa megjelölt személynek az eBIZ Alkalmazásból a Bank által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott személy – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – Felhasználó lehessen;

„Meghívó”

az Adminisztrátor  Felhasználó által kezdeményezett és az általa megjelölt személynek az eBIZ Alkalmazásból a Bank által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott személy – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – az Adminisztrátor  Felhasználó által regisztrált Ügyfélhez tartozó Felhasználó lehessen;

„Opten Kft. ”

az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 4.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-367756);

„OTPdirekt Szerződés”

a Bank weboldalán (www.otpbank.hu) keresztül elérhető elektronikus bankszolgáltatás igénybevételére az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződést jelenti;

„OTPdirekt Szolgáltatás”

a Bank által az OTPdirekt Szerződéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások összessége;

„OTP Számla”

az Ügyfél Banknál vezetett valamennyi olyan számláját jelenti, amelyekre nézve OTPdirekt Szerződéssel rendelkezik és amely bankszámlák az eBIZ Alkalmazásban regisztrálásra kerülnek;

„Partner” vagy „Partnerek”

az Ügyféllel szerződéses jogviszonyban álló azon jogi személyeket (pl. vevők, szállítók, stb.) jelenti, akiket az Ügyfél az eBIZ Alkalmazásban rögzít;

„Promóciós időszak”

azt a 30 (harminc) napos időszakot jelenti, amely időszak alatt a Bank diszkrecionális döntése alapján a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen nyújtja a Felhasználók, illetve az Ügyfelek részére, azzal, hogy a Bank nem köteles Promóciós Időszakot biztosítani;

„Ptk.”

a 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”

a Felhasználó, illetve az Ügyfél Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”

a Bank által a Weboldalon keresztül, az eBIZ Alkalmazásban, vagy az eBIZ API konnektoron keresztül nyújtott egyes szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatások összességét jelenti;

„Technikai Felfüggesztés”

az ÁSZF V. / 5.2 pontjában meghatározott fogalmat jelenti;

„Ügyfél”

azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki az Adminisztrátor Felhasználó általi Regisztrációt követően a Promóciós Időszak alatt a Szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve aki a Bankkal Előfizetői Szerződést köt;

„Weboldal”

a https://www.otpebiz.hu és a https://app.otpebiz.hu weboldalt jelenti.

III. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 1. Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon vagy az eBIZ API konnektoron keresztül történő igénybe vételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges

A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybe vételéhez a Felhasználónak saját e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Szolgáltatások igénybe vételéhez ezen túlmenően az Adminisztrátor Felhasználónak a Weboldalon legalább egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. Regisztrált Ügyfélhez az Adminisztrátor Felhasználó által küldött Meghívó elfogadása és sikeres Regisztráció útján csatlakozhatnak további Felhasználók. Ugyanazt az Ügyfelet csak egyszer lehet regisztrálni. Ugyanaz az Adminisztrátor Felhasználó több Ügyfél regisztrálására is jogosult.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Bank rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében az Adminisztrátor Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben Könyvelő nem Meghívó útján, hanem önállóan regisztrál, Ügyfelet nem regisztrálhat.

 1. Regisztráció törlése

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy azoknál a Felhasználóknál, akik a saját befejezett Regisztrációjuktól számítva legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül nem regisztrálnak Ügyfelet, vagy ezen időszak alatt nem kapnak és fogadnak el Meghívót, a Regisztrációját törölheti.

A Bank jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést.

A Bank nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért, kivéve, ha kötelező jogszabályi rendelkezések a felelősség kizárását tiltják.

 1. A Szolgáltatások igénybevételének további feltételei

A Szolgáltatások Ügyfél általi teljes körű igénybe vételének további feltételei, hogy az Ügyfél és a Bank között Előfizetői Szerződés jöjjön létre, valamint, hogy az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges 6.2. pont szerinti technikai feltételeit. Az eBIZ API konnektor esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy az Ügyfél elvégezze az eBIZ API konnektor és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges rendszerfejlesztéseket.

A jelen 3. pont szerinti feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások csak részlegesen vehetők igénybe.

A Felek megállapodnak, hogy az Adminisztrátor Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed az Adminisztrátor Felhasználó által regisztrált valamennyi Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései az Adminisztrátor Felhasználó által képviselt Ügyfelekre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

A Bank által az eBIZ Alkalmazásban, illetve az eBIZ API konnektoron keresztül nyújtott Szolgáltatások ingyenesen vagy díjazás (Előfizetői Díj) ellenében vehetők igénybe.

 1. Promóciós időszak

A Szolgáltatások Bank által egyoldalúan meghatározott része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a Promóciós Időszak alatt, amennyiben arra a Bank saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Promóciós Időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Promóciós Időszak egyéb feltételeiről a Bank a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfelet, illetve az egyes Felhasználókat. A Promóciós Időszak letelte után, ha az adott Ügyfél nem köt Előfizetői Szerződést a Bankkal, a Bank jogosult a Szolgáltatások elérhetőségét korlátozni vagy felfüggeszteni.

 1. A Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. Az Adminisztrátor Felhasználó valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a Bank által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, – akik az Ügyfélhez Meghívó útján csatlakoztak -, a részükre az Adminisztrátor Felhasználó által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására az Adminisztrátor Felhasználó korlátozás nélkül jogosult.

IV. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

 1. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybe vételére lesznek jogosultak.

Amennyiben a Bank többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomagot kínál, az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor választja ki az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. Többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Bank a Weboldalon teszi közzé, továbbá a kifejezett előfizetői díjakkal kapcsolatos tájékoztatást a Díjhirdetmény tartalmazza.

A több Ügyfelet regisztráló és azok nevében Előfizetői Szerződést kötni kívánó Adminisztrátor Felhasználók minden egyes Ügyfélre külön kötelesek Előfizetői Szerződést kötni és Előfizetői Szolgáltatáscsomagot választani.

 1. Az Előfizetői Díj

A Bank az Általános Szerződési Feltételeket, valamint kifejezetten az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Előfizetői Díját a Weboldalon valamint az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Díjhirdetményben teszi közzé.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

Promóciós Időszak alatt Előfizetői Díj csak abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél a Bank által a Promóciós Időszak keretében ingyenesen biztosított Szolgáltatásokhoz képest magasabb szintű (több vagy emelt szintű Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagot kíván igénybe venni és erre tekintettel már a Promóciós Időszak alatt Előfizetői Szerződést köt. A Promóciós Időszakban fizetendő Előfizetői Díj ebben az esetben a magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag és a Promóciós Időszakban ingyenesen nyújtott Szolgáltatások értékének a különbözete. A Promóciós Időszakban ingyenesen nyújtott Szolgáltatások értékét a Bank határozza meg, az Előfizetői Díj ellenében nyújtott ugyanazon vagy hasonló Szolgáltatások díját alapul véve.

 1. Az Előfizetői Díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes a Bank által megküldött számla ellenében, a számlán feltüntetett határidőben. A fizetési határidő a számla kiállításának napjától számított 8 (nyolc) naptári nap. Ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, a fizetési kötelezettség a következő munkanapon esedékes. Az Előfizetői Díjról a Bank rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet a számla kiállításának napján az Ügyfél Felhasználói Fiókjába küld e-mail útján. A számla érkezéséről a felhasználó értesítést kap. A Bank által kiállított számlának az Ügyfél Felhasználói Fiókjába történő érkezése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

 1. Az Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, a Bank felszólítást küld az Adminisztrátor Felhasználó részére és 8 (nyolc) naptári napos póthatáridő tűzésével fizetésre szólítja fel az Ügyfelet. A póthatáridő kezdőnapja a fizetési felszólítást tartalmazó e-mail Adminisztrátor Felhasználó Felhasználói Fiókjába történő érkezésének a napja. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén a Bank jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni. A Bank fenntartja a jogot, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében harmadik fél Bankhoz forduljon és azt a követelés-behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

V. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

 1. Az Előfizetői Szerződés a Bank és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy az Adminisztrátor Felhasználó az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot, valamint az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

A több Ügyfelet regisztráló Adminisztrátor Felhasználók Ügyfelenként külön-külön jogosultak és kötelesek az Előfizetői Szerződések megkötésére.

A Bank által a saját, egyoldalú döntése alapján meghatározott esetekben (pl. Promóciós Időszak időtartama alatt, eBIZ API konnektor tesztkörnyezetben való futtatásakor) a Szolgáltatások egy része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a jelen ÁSZF III/4. pontja alapján. Az Adminisztrátor Felhasználó ugyanakkor ilyen esetekben is jogosult Előfizetői Szerződés megkötésére..

 1. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.
 2. A Bank a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat, az aktuális és korábbi Előfizetői Díjakat a Weboldalon és Díjhirdetményben teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.
 3. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Bank a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 4. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

5.1 Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A Bank az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításától számítva a következő Előfizetői Időszakkal új kezdődik. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési díj az új Előfizetői Időszak kezdetéig nem módosul.

5.2 Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.
A Bank az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja. Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra, azzal, hogy a Bank a korábbi Előfizetői Szolgáltatáscsomaggal érintett utolsó Előfizetői Időszakra – az Előfizetői Díjon felül – jogosult kiszámlázni az egyéb fizetendő díjakat (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás).

Az Előfizetői Szerződés szerinti Szolgáltatások felfüggesztése.

Az Adminisztrátor Felhasználó bármikor jogosult az Előfizetői Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételének a felfüggesztésére, azzal, hogy a felfüggesztés a következő Előfizetői Időszaktól lép érvénybe, és az Ügyfél az adott Előfizetői Időszakban esedékes Előfizetői Díjat és az egyéb fizetendő díjakat (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás) köteles megfizetni. Az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni, hogy a Szolgáltatások már a felfüggesztésre irányuló kérés közlésétől kezdve felfüggesztésre kerüljenek, az adott Előfizetői Időszakra érvényes Előfizető Díj azonban ebben az esetben is fizetendő („Technikai Felfüggesztés”). Technikai Felfüggesztés esetén a Szolgáltatások nem vehetők igénybe és kizárólag az adott Ügyfél Adminisztrátor Felhasználója férhet hozzá a Felhasználói Fiókjához, a többi Felhasználó nem. A Technikai Felfüggesztést az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kezdeményezni az „Beállításaim / FIÓK” menüpontban.

VI. A SZOLGÁLTATÁSOK, A BANK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az eBIZ Alkalmazás az alábbi Szolgáltatások online igénybe vételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról a Weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

A Bank jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

 1. Az OTPdirekt Szolgáltatás

Az OTPdirekt Szolgáltatás igénybe vételének feltételei:

I. az Ügyfél és a Bank között létrejött érvényes és hatályos folyószámla-szerződés megléte;

II. az Ügyfél és a Bank között létrejött érvényes és hatályos OTPdirekt internetes szolgáltatásra irányuló szerződés megléte, amely az OTP Számláihoz internetbanki hozzáférést biztosít az Ügyfél számára, azzal, hogy a Bank ELEKTRA nevű szolgáltatása nem alkalmas az eBIZ Alkalmazás online igénybevételének támogatására;

III. azon személy(ek)nek a Felhasználóként történő regisztrációja az eBIZ Alkalmazásban, aki(k) a Banknál az Ügyfél OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek (OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók);

IV. az Ügyfél OTP Számláinak hozzárendelése az Ügyfélhez az eBIZ Alkalmazásban; továbbá

V. az eBIZ Alkalmazásban kizárólag azok a Felhasználók jogosultak az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételére, akik a Banknál az Ügyfél OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek

1.1 Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az adott Ügyfélhez az eBIZ Alkalmazásban hozzárendelt OTP Számlákkal kapcsolatban az alábbi tranzakciókat tudják végrehajtani az eBIZ Alkalmazásból, anélkül, hogy a Bank OTPdirekt felületére közvetlenül be kellene lépniük.

Passzív tranzakciók: Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az eBIZ Alkalmazáson keresztül lekérhetik az Ügyfél OTP Számláinak mindenkori egyenlegét, valamint megtekinthetik a számlatörténetét.

Aktív tranzakciók: Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók átutalási megbízásokat kezdeményezhetnek az eBIZ Alkalmazásból az Ügyfél OTP Számláinak terhére, amelyhez legalább az alábbi adatok megadása kötelező, azzal, hogy az adatoknak eBIZ Alkalmazásba történő rögzítésére egyéb Felhasználók is jogosultságot kaphatnak:

 1. Kedvezményezett neve;
 2. Kedvezményezett bankszámlaszáma;
 3. Összeg;
 4. Devizanem (alapértelmezett: HUF);
 5. Közlemény.

Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal nem rendelkező Felhasználók passzív tranzakciót nem hajthatnak végre, az aktív tranzakciók esetében, – ha arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkeznek -, az átutalási megbízás adatainak a feltöltésére lehetnek jogosultak.

1.2 Az átutalási megbízás adatainak eBIZ Alkalmazásba történő feltöltését követően kizárólag az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó (együttes rendelkezési jog esetén az érintett Felhasználók) jogosult(ak) az átutalási megbízás elektronikus úton történő aláírására a Bank előírásainak megfelelően, az OTPdirekt Szerződéshez tartozó azonosító, jelszó, stb. megadásával. A Bank az OTPdirekt Szerződés rendelkezései szerint és annak hatálya alatt teljesíti az átutalási megbízást a megfelelő fedezet rendelkezésre állása esetén.

1.3 Az OTPdirekt Szolgáltatás keretében az eBIZ Alkalmazásból kezdeményezett tranzakciókat a Bank hajtja végre. Erre tekintettel ezekre a tranzakciókra az OTPdirekt Szerződésben és a Bank vonatkozó Üzletszabályzataiban meghatározott feltételek megfelelően irányadóak, ideértve, különösen, az OTPdirekt Szerződés szerint fizetendő díjakat és költségeket. A Bank az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételéért – az Előfizetői Díjon túlmenően – külön díjat nem számít fel.

1.4 Az OTPdirekt Szolgáltatás keretében kezdeményezett tranzakciókról a Bank minden esetben visszaigazolást küld az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók részére arról, hogy a Bank befogadta az igényt és továbbította azt a Bank rendszerébe. A tájékoztatás nem minősül a tranzakció teljesítésére vonatkozó visszaigazolásnak.

 1. Az eBIZ Számlázóprogram

2.1 Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás keretében az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az eBIZ Számlázóprogram alkalmazásával számlákat állíthatnak ki az Ügyfél nevében. Az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított számlák hozzáférhetők az adott Ügyfélhez tartozó, erre Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókjában (kimenő számlák).

2.2 Az eBIZ Számlázóprogrammal az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség Bank általi átvállalásának. A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel.

2.3 Az eBIZ Számlázóprogram teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek. A Bank felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított elektronikus számlák és azok adattartalma sértetlenségének és eredetiségének a hitelessége biztosított.

2.4 Az eBIZ Számlázóprogrammal egy másik, eBIZ Alkalmazást használó Ügyfél részére kiállított számlák az eBIZ Alkalmazáson belül elküldhetők a fizetésre kötelezett Ügyfélnek (az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókjába) abban az esetben, ha a számla kiállításra jogosult ügyfél OTP Bankkapcsolaton keresztül azonosításra került vagy egyéb módon kerül hitelesítésre. A kimenő számlák eBIZ Alkalmazáson belül történő elküldése és a fizetésre kötelezett Ügyfélnek történő továbbítása nem minősül az adott számla, illetve a számla mögötti teljesítés fizetésre kötelezett Ügyfél általi elismerésének.

2.5 Amennyiben az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított számla alapján fizetésre kötelezett személy a nyilvános cégjegyzéki adatok vagy egyéb nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a Banknál vezetett számlával is rendelkezik, az eBIZ Alkalmazás ún. gyorsfizetési lehetőséget ajánl fel a fizetésre kötelezett személy részére. A gyorsfizetési lehetőség igénybevétele opcionális. Annak igénybevétele esetén a fizetésre kötelezett a kimenő számlát megküldő e-mailben található linkre kattintva a Bank által nyújtott internetbanki szolgáltatásnál alkalmazott azonos biztonsági feltételek (azonos autentifikáció) mellett tud banki átutalási tranzakciót kezdeményezni a számla kiegyenlítése érdekében, azzal, hogy tranzakciót a Bank hajtja végre. Erre tekintettel ezekre a tranzakciókra az OTPdirekt Szerződésben és a Bank vonatkozó Üzletszabályzataiban meghatározott feltételek megfelelően irányadóak, ideértve, különösen, az OTPdirekt Szerződés szerint fizetendő díjakat és költségeket. A Bank a jelen pont szerinti átutalási tranzakciókért – az Előfizetői Díjon túlmenően – külön díjat nem számít fel.

2.6 A gyorsfizetési lehetőség – amennyiben annak feltételei fennállnak – bankkártyával történő fizetésre is kiterjedhet. Ennek feltétele a Bank, az Ügyfél, valamint a kártyás fizetési szolgáltatást nyújtó harmadik fél között egy külön szerződés létrejötte, amelynek feltételeiről a Bank – az Ügyfél kérése esetén – külön tájékoztatást nyújt.

 1. Egyéb számlák kezelése az eBIZ Alkalmazásban

3.1 Az eBIZ Alkalmazásba az adott Ügyfél egyéb – papír alapon vagy elektronikusan kiállított – kimenő és bejövő számlái is feltölthetők az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által abból a célból, hogy azok elérhetőek legyenek és kifizethetők az adott Ügyfélhez tartozó, arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkezők Felhasználók Felhasználói Fiókjaiban.

3.2 A bejövő és kimenő számlák a Felhasználói Fiókokban megtekinthetők, onnan a Bank által meghatározott formátumban exportálhatók, különböző szempontok alapján rendezhetők, illetve szűrhetők, a számlák fizetettsége nyomon követhető és manuálisan megjelölhető. Az eBIZ Alkalmazásba feltöltött bejövő számlákat az arra feljogosított Felhasználó az eBIZ Alkalmazásban előkészítheti, átutalási csomagba teheti, és kezdeményezheti annak OTPdirekt Szolgáltatás keretében történő teljesítését.

 1. A Partnerek kezelése

4.1 A Bank lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az eBIZ Alkalmazásban – az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználói által – az Ügyfél jogi személynek minősülő szerződéses partnereit (vevőit, szállítóit, stb.) feltüntesse és meghatározott adataikat rögzítse (a továbbiakban: „Partnerek”).

4.2 A Partner adatok szűrhetők és listázhatók, továbbá az eBIZ Alkalmazás egyéb Szolgáltatásainál is felhasználhatók (pl. fizetési emlékeztető küldése). Az Ügyfél által megadott Partner adatok valódiságáért és hitelességéért a Bank nem vállal felelősséget.

 1. Pénzügyi áttekintő

5.1 Az eBIZ Alkalmazásban a „Pénzügyi áttekintő” menüpontban a Felhasználók az általuk választott idősíkon megtekinthetik az adott Ügyfél múltbeli és várható pénzmozgásait, az eBIZ Alkalmazásba továbbításra került, valamint az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által feltöltött bejövő és kimenő számlák, továbbá az OTP Számlákkal kapcsolatos meghatározott pénzügyi adatok alapján.

A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azok az adatok jelennek meg ebben a menüpontban, amelyeket az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók rögzítenek, illetve amelyek az OTPdirekt Szolgáltatás keretében az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználói Fiókokba továbbításra kerülnek. Erre tekintettel a Bank nem vállal felelősséget a „Pénzügyi áttekintő” menüpontban megjelenített adatok valódiságáért, teljességéért és helyességéért, amelynek következtében ezek az adatok nem közvetítenek teljes, hiteles és valós képet az Ügyfél pénzügyi helyzetéről, így nem képezhetik, többek között, az Ügyfél adóbevallásainak vagy egyéb pénzügyi kimutatásinak a kizárólagos alapját.

 1. Fizetési emlékeztető

6.1 Az eBIZ Alkalmazás segítségével – az eBIZ Számlázóprogram menüpontból – az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók e-mail útján fizetési emlékeztető küldését kezdeményezhetik Partnereik részére. A fizetési emlékeztető rendszerüzenetként kerül küldésre az adott Felhasználó eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről.

6.2 A Bank nem vizsgálja a fizetési emlékeztetőben hivatkozott követelés jogalapját, lejáratát és összegét, ennek következtében ezen adatok valódiságáért és hitelességéért kizárólag az Ügyfél felelős. A Bank az Ügyféllel szemben kizárólag a fizetési emlékeztető e-mailben történő továbbításáért tartozik felelősséggel, így, többek között, a fizetési felszólítást tartalmazó e-mail Partner általi letöltéséért vagy a követelés behajthatóságáért nem vállal felelősséget.

6.3 A fizetési késedelembe esett Partner képviselőjének nevét és e-mail címét, valamint a követeléssel kapcsolatos adatokat az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó adja meg a Bank részére a fizetési emlékeztető Ügyfél nevében történő küldése céljából. Az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a fizetési emlékeztető küldésének kezdeményezése előtt a Partner képviselőjének hozzájárulását beszerezze a Partner képviselője nevének és e-mail címének a Bank részére a fizetési emlékeztető küldése céljából történő átadásához

 1. További Felhasználók meghívása

7.1 Az Ügyfél nevében az Adminisztrátor Felhasználó, valamint az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók jogosultak további személyek (felhasználók) meghívására annak érdekében, hogy ezek a személyek, a Weboldalon történő sikeres Regisztrációt követően, Felhasználóként – a Meghívó küldésekor beállított Felhasználói jogosultságokkal – hozzáférést kapjanak az Ügyfélnek az eBIZ Alkalmazásban tárolt adataihoz vagy azok egy részéhez, és igénybe tudják venni a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét.

7.2 A további Felhasználók meghívására Meghívó küldésével kerülhet sor, amelyet az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó kezdeményez az eBIZ Alkalmazásban a meghívott személy nevének és e-mail címének a Bank részére történő közlésével. A Meghívó rendszerüzenetként kerül küldésre az adott Felhasználó eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről.

7.3 A Meghívó küldését kezdeményező Felhasználó köteles beállítani a Felhasználói Jogosultságokat, ennek hiányában a Meghívó nem kerül küldésre. A Felhasználói Jogosultságok kiválaszthatóak egy a Bank által előre összeállított és a Weboldalon hozzáférhető kategóriák közül (pl. Könyvelő) vagy egyénileg is beállíthatók.

7.4 Az önállóan (nem Meghívó útján) regisztráló Könyvelők Könyvelői Meghívó küldésének kezdeményezésére kapnak jogosultságot, azzal, hogy Könyvelői Meghívó kizárólag az adott Könyvelővel szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek képviselői részére kezdeményezhető. A Könyvelői Meghívó a Bank által e-mail útján, rendszerüzenetként kerül küldésre az adott Könyvelő eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről. Könyvelői Meghívó esetében Felhasználói Jogosultságok beállítására nem kerülhet sor.

7.5 A meghívott személy nevét és e-mail címét Meghívó esetén az Adminisztrátor Felhasználó, Könyvelői Meghívó esetén a Könyvelő adja meg a Bank részére Meghívó, illetve a Könyvelői Meghívó küldése céljából. Az Adminisztrátor Felhasználó és az Ügyfél, illetve a Könyvelő felelőssége, hogy a Meghívó, illetve a Könyvelői Meghívó küldésének kezdeményezése előtt a meghívott személy hozzájárulását beszerezze a nevének és e-mail címének a Bank részére történő átadásához. A meghívott személyek nem válnak automatikusan Felhasználóvá, ennek feltétele minden esetben a meghívott személy Weboldalon történő sikeres Regisztrációja, amely önkéntes.

7.6 Meghívó küldése esetén az Adminisztrátor Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a meghívott személy részére milyen Felhasználói Jogosultságokat állít be, illetve milyen Szolgáltatásokat tesz elérhetővé az az eBIZ Alkalmazásban. A Bank kizárólag azért vállal felelősséget az Ügyféllel szemben, hogy az Adminisztrátor Felhasználó által megadott jogosultságokon túlmenő egyéb jogosultságokat nem biztosit, illetve a megjelölt Szolgáltatásokon kívül egyéb Szolgáltatásokat nem tesz elérhetővé a meghívott személyből lett Felhasználó részére.

7.7 A Meghívó útján regisztráló Felhasználókat megillető Felhasználói Jogosultságok az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által korlátozás nélkül módosítható.

 1. Harmadik Fél Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele

8.1 A Bank – saját egyoldalú döntése alapján – Harmadik Fél Szolgáltató meghatározott szolgáltatásait is elérhetővé teheti az eBIZ Alkalmazásban külön díjazás ellenében. Az elérhető szolgáltatásokról és azok díjazásáról a Bank a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást.

8.2 A Bank fenntartja magának a jogot a Harmadik Fél Szolgáltatók körének, valamint a Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásoknak a módosítására, korlátozására, illetve megszüntetésére. A Bank teljes mértékben kizárja a felelősségét az Ügyfelek által a Harmadik Fél Szolgáltató személyében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett bármilyen változással kapcsolatos kártérítési igényekért.

8.3 A Bank fenntartja a jogát arra, hogy meghatározott Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásait ideiglenesen, promóciós vagy egyéb célból ingyenesen vagy alacsonyabb Előfizetési Szolgáltatáscsomagban tegye elérhetővé. Ilyen esetben a Bank legalább 30 (harminc) naptári nappal előzetesen köteles értesíteni az Ügyfeleket, ha az adott szolgáltatás utóbb csak díjfizetés ellenében vehető igénybe vagy magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomagba kerül.

8.4 Az Opten Kft. által nyújtott szolgáltatásokra irányadó külön szabályok:

 1. Az eBIZ API konnektor keretében nyújtott Szolgáltatások

9.1 Az eBIZ API konnektor keretében nyújtott Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfélnek saját rendszeréből közvetlenül nyílik lehetősége az OTP eBIZ rendszeren keresztüli számlázásra, a számla és a számlakép hitelesítésére, NAV online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a bejövő számlák tárolására, elérhetővé tételére és lekérdezésére az eBIZ rendszerben, továbbá más rendszerben létrejött partnertörzs API-n keresztül az eBIZ rendszerébe betöltésére, módosítására, átemelésére (partner szinkron), a banki tranzakciókkal kapcsolatos API-k igénybevételére, a banki tranzakciótörténet kinyerésére.

9.2 Az elérhető Szolgáltatásokról és azok díjazásáról a Bank a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást (lásd: „API kapcsolódási lehetőségek az eBIZ rendszeréhez” és „Díjazás” mellékletek).

9.3 Az eBiz API konnektorral elérhető Szolgáltatások használata előtt az Ügyfél saját költségére és felelősségére végzi el a saját rendszereivel való összekapcsoláshoz szükséges fejlesztéseket zárt tesztkörnyezetében, továbbá gondoskodik arról, hogy az eBiz API konnektor éles használatához szükséges Regisztráció elvégzéséhez az képes legyen az Ügyfél személyét bankkapcsolattal vagy NAV online számla regisztrációval hitelesíteni. A Szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele, hogy az Ügyfél saját költségére zárt tesztkörnyezetében az összekapcsolási fejlesztéseket elvégezze, az éles rendszerhez hozzáférést igényeljen, a Regisztrációt hitelesített Ügyfélként elvégezze, és Előfizetői Szerződést kössön a Bankkal.

9.4. Az eBiz API konnektorral elérhető a Szolgáltatások az Előfizetői Szolgáltatáscsomagnak megfelelően meghatározott díj megfizetése ellenében kerülnek nyújtásra.

9.5. Az eBiz API konnektorral elérhető a Szolgáltatások igénybevételét a Bank által az igény benyújtását és a Szolgáltatási feltételek teljesülése esetén átadott (éles) API kulcs biztosítja. Egy API kulcs egy Előfizetői Szerződéssel csak egy Ügyfél által használható fel a Szolgáltatások igénybevételéhez. Amennyiben ugyanazt az API kulcsot több Ügyfél is fel kívánja használni, úgy minden Ügyfélnek külön-külön Előfizetői Szerződést kell kötni és a díjazást minden Előfizetői Szerződés után külön-külön meg kell fizetni. A Bank fenntartja a jogot, hogy eBIZ API konnektor keretében összekapcsolódásra használt API-t bármikor módosítsa; ez esetben a további működéshez esetlegesen szükséges fejlesztéseket az Ügyfél saját maga végzi el saját költségére. A várható API módosításáról a Bank az Ügyfelet megfelelő felkészülési idő biztosításával előzetesen értesíti.

9.6 A Bank az eBIZ API konnektor működtetéséhez támogatást nyújt. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél az eBIZ API konnektor összekapcsolásához szükséges fejlesztéseket előzetesen elvégezze és a Szolgáltatásokat díj megfizetése ellenében igénybe vegye.
Az alábbi támogatás csak az Ügyfél által igénybe vett eBIZ API konnektorra terjed ki:
(i) Az Ügyfél által igénybe vett eBIZ API konnektor tekintetében a bekövetkező változásokról részletes írásos tájékoztatás nyújtása az Ügyfél részére, megfelelő felkészülési idő biztosításával;
(ii) API kommunikációs kapcsolódási hiba esetén az e-mailen (devsupport@otpebiz.hu) vagy telefonon megtett bejelentést követően 24 órán belül, amennyiben az lehetséges, a hiba feltárása és e-mailes tájékoztatás nyújtása;
(iii) Igény esetén a Bank által meghatározott mindenkori díjazás ellenében személyes informatikai tanácsadás nyújtása az eBIZ API konnektorral kapcsolatban,

9.7 Amennyiben az Ügyfél olyan egyedi igényt támaszt, amelyre az eBIZ API konnektor API nem nyújt megoldást (pl. egyedi számlakép, több adat beküldése stb.), a Bank és az Ügyfél egyedi feltételekkel fejlesztési szerződésben állapodhatnak meg a fejlesztés Bank általi elvégzéséről, a Bank fejlesztési tevékenységéért járó díjazásról, és a Bank által adott (nem kizárólagos) licenc feltétéiről.
9.8 Az eBIZ API konnektort használó Ügyfelet a Bank jogosult referenciaként feltüntetni annak jó hírnevének és üzleti titkainak sérelme nélkül. Az Ügyfél az eBIZ API konnektor használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfél nevét vagy cégnevét, védjegyeit az ehhez szükséges mértékben felhasználja.

VII. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

 1. Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére köteles az ÁSZF IV. pontja alapján.

Késedelmes fizetés esetén a Bank a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

8 (nyolc) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Bank jogosult a Szolgáltatás részben vagy teljes mértékben történő korlátozására vagy felfüggesztésére.

A Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevétele külön díjazáshoz kötött, amelyet a Bank a tárgyhónapot követően utólag, az adott Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatások alapján jogosult kiszámlázni. A Bank ezeket a díjtételeket az Előfizetői Díjról kiállított számlába is beállíthatja.

 1. Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, az Adminisztrátor Felhasználót, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Bank fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a Bankot haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bankot felelősség nem terheli.

 1. A Felhasználói Fiók biztonsága

Az egyes Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Felhasználói Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Bankot, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Felhasználói Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Felhasználói Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Bankot felelősség nem terheli.

 1. Kapcsolat más Felhasználókkal

Az egyes Felhasználók külön-külön felelősek az eBIZ Alkalmazás más Felhasználóival folytatott kommunikációért, azaz a Bank nem ellenőrzi a Felhasználók által megadott információk valódiságát, hitelességét, valamint a Felhasználók által végzett tevékenység jogszerűségét.

A Felhasználók részére az eBIZ Alkalmazásban generált e-mail címek kizárólag a Bank által engedélyezett kommunikációra használhatók.

A Felhasználók jogosultak jelezni a Bank felé, ha az eBIZ Alkalmazással összefüggésben más Felhasználók általi jogsértésről szereznek tudomást. Az ilyen bejelentésekre az ÁSZF panaszkezelési eljárási rendje az irányadó.

 1. Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Bank jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja az eBIZ Alkalmazást, illetve a Szolgáltatásokat, a Bank jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Ha a jelen ÁSZF kifejezetten eltérően nem rendelkezik, és amennyiben egy Ügyfélhez több Felhasználó is regisztrált, egy Felhasználó törlése önmagában nem eredményezi az Ügyfél törlését. Az Adminisztrátor Felhasználó törlése az Ügyfél törlését eredményezi, amennyiben nem kerül kijelölésre új Adminisztrátor Felhasználó.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használta kötelezettségének a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

 1. Technikai feltételek biztosítása

6.1 A Bank által biztosított technikai háttér

A Bank a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon nyújtja. A Bank a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A Bank köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Bank nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Bank biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

6.2 Az Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Bank szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel. Ezek a következők:

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Bank nem köteles javítani, az esetleges károkért a Bank felelősséget nem vállal.

A Bank semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, az Ügyfél kártérítési igénnyel nem élhet.

A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Bank szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

6.3 Az eBIZ mobilapplikáció használata

Az applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja az applikációt.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

A Felhasználó elismeri továbbá, hogy az applikáció illetéktelen másolás és/vagy korlátlan használat ellen védett, s ilyen védelmet biztosító szoftvervédelmi kulcsokat tartalmazhat, és a Felhasználó az összes ilyen védelemmel együtt elfogadja az applikációt. Adatvédelmi okokból az applikáció használatakor a használat helye csak a szükséges és elégséges mértékben kerül lekérésre, felhasználásra.

A Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén Felhasználó a Bankhoz fordulhat, a Bank által az applikációval kapcsolatosan működtetett weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amely költséget generálhat. A Bank nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges költségeiért, valamint hibáiért.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Bank felhasználó nevet valamint „cookie”-kat tároljon a készülékén. Android rendszeren a felhasználás során (megnyitás, email küldés) létrejött csatolt fájl (attachment) szintén tárolódik az eszközön.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján a Szolgáltatás nyújtása során Felhasználó tekintetében külön azonosítást végez a jelenleg érvényes és vonatkozó törvényi feltételek alapján.

Az applikáció szolgáltatás platformjai és elérhetősége:

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/otp-ebiz/id1222869439?ls=1&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.otpebiz.android

6.4 eBIZ API konnektor használata

Az eBIZ API konnektor használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja az eBIZ API konnektort.

Az eBIZ API konnektor bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

Az Ügyfél az eBIZ API konnektor igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Bank a API konnektort az egyéni igényekhez igazodó változtatások nélkül, minden Ügyfél számára egységes tartalommal, azaz „ahogyan van” szolgáltatja és nem köteles azt az Ügyfél egyéni igényeihez vagy rendszereihez módosítani;

Az Ügyfél az eBIZ API konnektor igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Ügyfél rendszereivel való összekapcsoláshoz az Ügyfél által a saját tesztkörnyezetben végzett önálló fejlesztés is szükséges, amelynek elvégzése az Ügyfél által, saját felelősségre és költségre történik. Az eBiz API konnektornak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásának elősegítéséhez szükséges fejlesztésben a Bank közvetlenül vagy tevékenyen nem vesz részt.

Az eBIZ API konnektornak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásához szükséges mértékű önálló fejlesztéshez a Bank az Ügyfél részére külön díjazás nélkül az alábbi támogatást nyújtja:

 1. Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a Bank jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A Bank jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

VIII. A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

 1. A Bank kizárólagos szellemi tulajdonát képezi az eBIZ Alkalmazással kapcsolatban a Bank által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Bank fenntart valamennyi jogot, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten átruházott.
 2. A Bank szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

IX. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

 1. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.
 2. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Bank jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a X. pont rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy az Előfizetői Szerződés rendes felmondását az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni a “Beállításaim / Fiók” menüpontban”.
 3. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Bank jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a X. pont rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy az Előfizetői Szerződés rendes felmondását az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni az „Előfizetésem” menüpontban.

Az eBIZ API konnektor igénybevétele esetén az Előfizetői Szerződés vagy az API kapcsolódási díjakkal kapcsolatos megállapodásnak bármelyik fél általi megszüntetése a megállapodásokat kölcsönösen nem érinti és nem szünteti meg; az API kapcsolódási díjakkal és kapcsolatos megállapodás megszűnésére és megszüntetésére az Előfizetői Szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, ideértve a bármelyik fél által gyakorolható 30 (harminc) napos felmondási idővel, indokolás nélkül egyoldalú megszüntetésének jogát is (rendes felmondás).

 1. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

 1. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Bank jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik Fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik Fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a X. pont rendelkezései megfelelően irányadók.
 2. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a Bank Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.
 3. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Adminisztrátor Felhasználó a korábban az adott Ügyfélnek az eBIZ Alkalmazásba vagy az vagy az eBIZ API konnektor használata során feltöltött adataihoz és okirataihoz (pl. számviteli bizonylatok) a hatályos jogszabályok által előírt ideig, de legfeljebb a megszűnéstől számított 8 (nyolc) évig továbbra is hozzáfér a korábbi belépési azonosítóival, de az adatokhoz és az okiratokhoz való hozzáférésen kívül a Szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével az Ügyfél többi Felhasználójának a hozzáférési jogosultsága megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén hatályban maradnak továbbá a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

X. KAPCSOLATTARTÓ, ÉRTESÍTÉSEK

 1. Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Adminisztrátor Felhasználó. Az Adminisztrátor Felhasználó jogosult saját maga helyett más Adminisztrátor Felhasználó kijelölésére, amelynek Bank általi jóváhagyása esetén a korábbi Adminisztrátor Felhasználó ezen státusza megszűnik.
 2. Az Adminisztrátor Felhasználó által a Bank felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.
 3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan. A Felek az egymás közötti kommunikációjuk során az e-mailt írásbelinek fogadják el.
 4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A Bank részére:

Név: OTP Bank Nyrt.

Levelezési cím: 1876 Budapest

E-mail cím: Informacio@otpbank.hu

Az Ügyfél részére:

Név: az Ügyfél cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

Levelezési cím: az Ügyfél székhelye

E-mail cím: az Adminisztrátor Felhasználó által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

 1. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:
 1. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

XI. TITOKTARTÁS

 1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett Üzleti Titkot. Üzleti Titoknak minősül a Bankhoz, illetve az eBIZ Alkalmazáshoz kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, az eBIZ Alkalmazásra, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Bank pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésre, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Bank jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.
 2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott Üzleti Titkot kizárólag a Bank által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az Üzleti Titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Bankot haladéktalanul értesíteni az Üzleti Titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.
 3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

XII. FELELŐSSÉG, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

 1. Bank a Weboldal tartalma, az eBIZ Alkalmazás, az eBIZ API konnektor, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, illetve zárja ki:

A Bank teljes mértékben kizárja a felelősségét az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokért.

A Bank nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Bank kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

A Bank az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

A Bank kizárja a felelősségét az eBIZ Alkalmazásban elérhető, Harmadik Fél Bank által nyújtott Szolgáltatásokból, illetve az OTPdirekt Szolgáltatás keretében a Bank által teljesített Szolgáltatásokból vagy azok hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

A Bank az általa térítés ellenében nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

A Bank teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybe vételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Bank nem kötelezhető. A Bank nem vállal felelősséget a Felhasználók egymás közötti kapcsolatáért.

A Bank nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért.

A Bank minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Bank nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Banktól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A Bank a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó eBIZ Alkalmazásban tárolt adataival. Az ebből eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja..

 1. Az Ügyfél és a Felhasználók felelőssége

Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a Bankkal szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az eBIZ Alkalmazás vagy az eBIZ API konnektor használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljes körűen kártalanítani a Bankot a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak az eBIZ Alkalmazásban vagy az eBIZ API konnektor használata során tanúsított saját magatartásukért és a Bank – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó az eBIZ Alkalmazás vagy az eBIZ API konnektor használata során, neki felróható módon a Banknak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a Bankkal szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a Bank által megkövetelt intézkedést megtenni és a Banknak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Bankot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Bank jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás keretében kiállított számla jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a Bank nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bíróságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel.

XIII. ADATVÉDELEM

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az OTP Bank Általános Üzletszabályzatának 5. számú melléklete (Általános Adatkezelési Tájékoztató ) illetve az eBiz szolgáltatás Adatkezelési Szabályzata rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni.

XIV. PANASZKEZELÉS

Az Ügyfél nevében panaszt az eBIZ Alkalmazásban és vagy az eBIZ API konnektorral kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

 1.  Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Bank termékeiről, Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.
 2.  A panasz bejelentésének módja:

Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a Bank részére:

A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

A Bank a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Bank munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a titkos azonosító kódjaikat (pl. PIN kód, Telekód, 7 jegyű titkos kód).

 1. Panasz kivizsgálása és válaszadás

A Bank az eBiz szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszokat, a Panaszkezelési Szabályzatban foglalt feltételek szerint befogadja, kivizsgálja és megválaszolja.

Amennyiben a panaszkezelés során kapott választ a bejelentő nem fogadja el, a Panaszkezelési Szabályzat 6. pontjában feltüntetett további fórumokon kérhet jogorvoslatot.

XV. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A. a) a Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó (ideértve különösen, de nem kizárólag a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó közterhet megállapító külföldi vagy belföldi) jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése, vagy

b) a bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása, a hitelező közteher- (pl. adó-, illeték) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása, vagy

c) az OTP Bank Nyrt. forrásköltségeinek, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek igazolt változása, vagy

d) az ÁSZF hatálya alá tartozó új szolgáltatások, pénzügyi eszközök, ügyletek bevezetése, Ügyfelek részére történő elérhetővé tétele, ezek megszűnése vagy Ügyfél részére történő elérhetetlenné válása, vagy

e) az Ügyfélnek nyújtott a szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz feltételeinek a teljesítésében közreműködő személy általi megváltoztatása,

az Üzletszabályzat módosítását indokolja.

B. Az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen ÁSZF üzletpolitikájának, termékpolitikájának változásával egyoldalúan módosítani.

C. Módosításnak minősül az ÁSZF és az Előfizetői Szerződés bármely rendelkezésének módosítása, az ÁSZF és az Előfizetői Szerződés új rendelkezésekkel történő kiegészítése, egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése vagy az ÁSZF teljes egészének hatályon kívül helyezése és új ÁSZF bevezetése.

D. Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Ügyfél figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel az ÁSZF és az Előfizetői Szerződés egyéb feltételeinek módosításait és hatályos szövegét.

E. Az ÁSZF ügyfelek számára kedvezőtlen módosítását az OTP Bank Nyrt. a módosítás hatályba lépését legalább 2 hónappal megelőzően a Weboldalon köteles közzétenni.

F. Amennyiben a szerződő Fél a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről az OTP Bank Nyrt. elfogadottnak tekinti.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak. A Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A Bank és az Ügyfél közötti, az Előfizetői Szerződés tárgyát képező jogviszony tartalmára az Előfizetői Szerződés és az alábbi dokumentumok rendelkezései irányadóak, melyek az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

i) a Díjhirdetmény,

ii) a jelen ASZF

Az Előfizetői Szerződés rendelkezései akkor és olyan körben írják felül a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amikor az Előfizetői Szerződés ekként rendelkezik. Minden más esetben a jelen ÁSZF a Szerződés rendelkezéseinek kiegészítésére szolgál.

 1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.
 2. A Bank mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a Felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK EBIZ SZOLGÁLTATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

Milyen jogszabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre?

Az adatkezelés alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:

 1. a) GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
 2. b) Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

c,  2000. évi C. törvény a számvitelről

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
OTP eBiz szolgáltatás regisztráció (felhasználó, kapcsolattartó, ügyfél) GDPR 6. cikk (1) b) (szerződés teljesítése) felhasználó neve, e-mail címe, telefonszámakapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, ügyfél neve és címe (mezőgazdasági őstermelő és egyéni vállalkozó esetén) Jogviszony megszűnését követő 8 év
OTP eBiz szolgáltatás szerződésszerű működtetése GDPR 6. cikk (1) b) (szerződés teljesítése) Partner kapcsolattartójának neve e-mail címe Jogviszony megszűnését követő 8 év
OTP eBiz számlakibocsátás funkció GDPR 6. cikk (1) b) (szerződés teljesítése) Számla címzettjének neve, címe és e-mail címe, számlaszáma számla kiállítását követő 8 év
OTP eBiz díjazott szolgáltatással kapcsolatos beszámolókészítés és elszámolás GDPR 6. cikk (1) c)az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Név, cím Jogviszony megszűnését követő 8 év
eBiz Netbank szolgáltatás GDPR 6. cikk (1) b) (szerződés teljesítése Tranzakcióhoz kapcsolódó adatok, így kifejezetten a kedvezményezett neve, számlaszáma 8 év
A Szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkező analitikai adatokat a Bank termék-, szolgáltatás- vagy folyamatfejlesztési célú elemzésekhez, illetve fogyasztási szokások elemzéséhez szükséges algoritmusok kifejlesztése és felhasználása érdekében kezeli Az OTP Bank jogos érdeke ((Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pont szerint) A szolgáltatás használatára vonatkozó adatok, úgymint az egyes funkciók használatára vonatkozó kimutatások, regisztrációval és aktivitással kapcsolatos statisztikák A cél megvalósulásáig, legfeljebb 5 évig

1. Milyen adatokat kezel Önről a Bank?

1.1. A kezelt adatok köre kiterjed:

1.1.1. Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokra: valamennyi az Ön által a regisztráció során megadott személyes adat, a felhasználó megfelelő azonosítása és az alkalmazással kapcsolatos tájékoztatás érdekében, úgy mint az Ön neve és e-mail címe és telefonszáma, valamint az Ön által megadott kapcsolattartó neve és e-mail címe és telefonszáma

1.1.2. A szolgáltatás használata során keletkező adatokra: Valamennyi az applikáció használata során keletkező és Ön által megadott személyes adat, így a partnerek rögzítése során megadott név és e-mail cím, a számlakibocsátás során megadott a számlán szereplő név és cím, illetve a számlához kapcsolódó tájékoztatás érdekében megadott e-mail cím. az eBiz Netbanki szolgáltatás használata során keletkezett tranzakciós adatok, illetve a tranzakció indítása érdekében megadott számlaszám és kedvezményezett neve.

 

1.1.3. A Szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkező analitikai adatokra: Valamennyi szolgáltatás használata során keletkező analitikai adat, amelyet a bank anonim módon a szolgáltatás fejlesztése érdekében kezel. Ilyen adat többek között, hogy a regisztrációt követő felhasználás jellegzetességei, milyen gyakran használják a felhasználók a szolgáltatást, illetve, hogy milyen funkciók kerültek megnyitásra legtöbb alkalommal a szolgáltatáson belül.

1.3. A Bank a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések körében nem kezel a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatokat (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok), valamint büntetőjogi felelősség megállapításával kapcsolatos személyes adatokat sem.

 1. Milyen célra kezeli az Ön személyes adatait a Bank?

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelés céljai:

2.1.1 Szerződés teljesítésével kapcsolatban

 

A Szolgáltatásra történő regisztráció és a szolgáltatás rendeltetésszerű használata érdekében a Bank a szerződés teljesítése érdekében alapján kezeli az 1.1.1 és 1.1.2 pont szerinti személyes adatokat.

2.1.2. Jogos érdek esetén:

Az 1.1.3 pontban meghatározott adatok – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (különösen álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett – termék-, szolgáltatás- vagy folyamatfejlesztési célú elemzésekhez, illetve fogyasztási szokások elemzéséhez szükséges algoritmusok kifejlesztése és felhasználása.

 

 1. Meddig őrzi és tárolja a Bank az Ön adatait?

3.1 A Bank az Önről rendelkezésére álló, 1.1.1 és 1.1.2 pont szerinti adatokat a regisztráció érvényességének ideje alatt jogosult megőrizni. A regisztráció visszavonása, vagy az OTP Bank egyéb csatornáin kezdeményezett regisztráció törlésre vonatkozó igény esetén, az adatok további 8 évig kerülnek tárolásra.

3.2 A Bank az Önről rendelkezésére álló, 1.1.3 pont szerinti adatokat termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése céljából kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 5 évig tárolja.

 1. A személyes adatok címzettje

A Bank – az Általános Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozókon felül – az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe:

1, Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)   – az adatok biztonságos tárolása és a rendszer stabil működése érdekében

2, Trans-Uni Kft. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8a) – az eBiz rendszer fejlesztése és hatékony hibaelhárítása érdekében

 1. Egyéb rendelkezések

A fenti rendelkezések az Önnel esetlegesen korábban már létrejött adatok, információk kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodásokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatokat nem váltják fel, azokat csupán kiegészítik. Amennyiben Ön jelzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést nem kívánja lehetővé tenni, úgy az a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Milyen jogai vannak adatkezeléssel kapcsolatban?

6.1 Az Ön jogai

A személyes adatai felett Ön rendelkezik. Az általános adatvédelmi rendelet alapján ezt többféleképpen teheti meg. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során milyen jogokat gyakorolhat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogait a saját személyes adatai felett gyakorolhatja. Az adatkezelő a beazonosításáig megtagadhatja az Ön jogainak az érvényesítését. Az Adatkezelő kizárólag a saját önről kezelt személyes adatai alapján igyekszik beazonosítani önt, és nem kötelezhető arra, hogy további adatokat szerezzen be ehhez.

6.2 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz is joga van, hogy a következő információkat megismerje:

Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

6.3 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga van, hogy kérje a hiányos személyes adatainak a kiegészítését.

6.4  Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:

6.5  Az adatkezelés korlátozása (zárolás)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

6.6  Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:

Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatóság korlátját képezheti más érintettek jogai és szabadságai.

A jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatok esetén ezen jog a GDPR rendelkezezései értelmében nem illeti meg Önt.

6.7  Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

7. Jogérvényesítés

Ön panaszával fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez

Név: Gázmár Zoárd

Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9

Elektronikus levelezési címe: adatvedelem@otpbank.hu

Továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is. A NAIH elérhetősége a következő:

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1 391 1400;

Fax: +36 1 391 1410;

Honlap: https://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön a jogai érvényesítése végett bírósághoz fordulhat. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék. A törvényszékek elérhetőségei az alábbi internetes hivatkozáson találhatók meg: https://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

5 / 5 ( 1 vote )

A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

az OTP Bank eBIZ Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeihez

Hatályos: 2021. október 1. napjától

Közzétéve: 2021. augusztus 3.

Díjtételek az eBIZ előfizetői csomagokkal kapcsolatban:

Előfizetői csomag Díjmérték Esedékesség
Free 0 Ft + áfa havi
Standard 1790 Ft + áfa havi
Pro 2790 Ft + áfa havi

További díjtételek az eBIZ API konnektor szolgáltatás használatával kapcsolatban:

Az API konnektor szolgáltatás kizárólag Standard és PRO előfizetői csomaggal vehető igénybe, melynek alapdíja egységesen 3.500 Ft+áfa/hó.

A további API konnektoron keresztül igénybe vehető szolgáltatok díjai:

Előfizetői csomag További szolgáltatás Díjtétel
Standard  E-számla kiállítása havi 250 darabig  0 Ft+áfa/db
Standard  E-számla kiállítása a havi 251. darabtól  7 Ft+áfa/db
Pro  E-számla kiállítása havi 500 darabig  0 Ft+áfa/db
Pro  E-számla kiállítása a havi  501. darabtól  7 Ft+áfa/db