Általános Szerződési Feltételek

AZ OTP EBIZ KFT.

eBIZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Érvényes: 2019.12.17-től

A https://www.otpebiz.hu weboldalon kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

A Szolgáltatásokat kizárólag azok a Felhasználók tudják igénybe venni, akik érvényesen Ügyfelet regisztrálnak, vagy Meghívó útján regisztrálnak.

A Szolgáltatások teljes körű igénybe vételének további feltételei:

 • az Ügyfél és az OTP Bank Nyrt. között létrejött érvényes és hatályos folyószámla-szerződés megléte;
 • az Ügyfél és OTP Bank Nyrt. között létrejött érvényes és hatályos OTPdirekt szolgáltatásra irányuló szerződés megléte, amely internetbanki hozzáférést biztosít az Ügyfél számára;
 • azon személy(ek)nek Felhasználóként történő regisztrációja az eBIZ Alkalmazásban, aki(k) az OTP Bank Nyrt.-nél az Ügyfél bankszámlája felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek.

A fenti feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások részlegesen vehetők igénybe.

Az Ügyfelet regisztráló Felhasználók megerősítik és kijelentik, hogy az általuk regisztrált Ügyfél nevében és képviseletében megfelelő képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkeznek a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi jogosultság gyakorlására és kötelezettség teljesítésére.

I. BEVEZETÉS, AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett https://www.otpebiz.hu és a https://app.otpebiz.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető online OTP eBIZ szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások” vagy külön-külön „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételeket tartalmazzák.

Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Szolgáltató által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra, valamint a Felhasználók által jogszerűen regisztrált valamennyi Ügyfélre. A Felhasználók a Weboldalon történő saját regisztrációjukkal, valamint az Ügyfelek az arra képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkező Felhasználók általi regisztrációval, kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.

II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév:

OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

Levelezési cím:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

Cégjegyzékszám:

01-09-296700

Adószám:

25598771-4-41

Elektronikus elérhetőség:

info@otpebiz.hu

III. DEFINÍCIÓK

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Szabályzat”

a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát jelenti;

„Adminisztrátor Felhasználó”

az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy az Adminisztrátor Felhasználó személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Adminisztrátor Felhasználója lehet;

„ÁSZF”

a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„Bank”

az OTP Bank Nyrt.-t jelenti;

„eBIZ Alkalmazás”

a Szolgáltató által működtetett, banki funkcionalitással összekombinált vállalatirányítási rendszert jelenti, amely rendszerben a Szolgáltatások a Felhasználók, illetve az Ügyfelek részére rendelkezésre állnak;

„eBIZ API konnektor”

a Szolgáltató által meghatározott egységes funkcionalitással kínált API konnektor Előfizetői Szolgáltatáscsomag, amely banki funkcionalitással összekombinálható megoldásokat tartalmaz, és amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználók, illetve az Ügyfelek saját rendszereiket a Szolgáltatások egyes elemeivel az ehhez szükséges önálló fejlesztéseikkel összekapcsolják és a Szolgáltatást saját rendszereikből közvetlenül is működtethessék;

„eBIZ Számlázóprogram”

a Szolgáltató elektronikus számlázási szolgáltatását jelenti;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomag” vagy

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”

a Szolgáltató által kínált és az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy amennyiben több szolgáltatáscsomag is kialakításra kerül, azok tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”

az Előfizetői Szolgáltatáscsomagért az Ügyfél által fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Időszak”

az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napos időszakokat jelenti, amely időszakok az Előfizetői Szerződés hatálya alatt folyamatosan újra kezdődnek;

„Előfizetői Szerződés”

a Szolgáltató és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti;

„Értesítés”

az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban az egyik fél által a másik fél felé tett nyilatkozatokat jelenti;

„Fél” vagy „Felek”

a Szolgáltatót és a vele szerződött Ügyfelet jelenti együttesen vagy külön-külön;

„Felhasználó”

azt a Weboldalon regisztrált felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét egy vagy több Ügyfélre nézve igénybe veszi (akár Előfizetői Szerződés alapján, akár ingyenesen, ha arra a Szolgáltató lehetőséget biztosít);

„Felhasználói Fiók”

a Felhasználónak az eBIZ Alkalmazásban meglévő személyes fiókját jelenti;

„Felhasználói Jogosultság”

az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Harmadik Fél Szolgáltatók”

a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek a szolgáltatását az Ügyfelek az eBIZ Alkalmazáson keresztül igénybe vehetik;

„Könyvelő”

azt a Meghívó útján regisztrált Felhasználót jelenti, aki könyvelői jogosultságokkal kerül meghívásra vagy azt a Felhasználót jelenti, aki önállóan (Meghívó elfogadása nélkül), „könyvelő” megjelöléssel regisztrál annak érdekében, hogy a Szolgáltatások igénybevétele céljából Meghívó küldésére szerezzen jogosultságot a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleinek (jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, illetve egyéni vállalkozóknak);

„Könyvelői meghívó”

az önállóan regisztrált Könyvelő által kezdeményezett és az általa megjelölt személynek az eBIZ Alkalmazásból a Szolgáltató által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott személy – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – Felhasználó lehessen;

„Meghívó”

az Adminisztrátor  Felhasználó által kezdeményezett és az általa megjelölt személynek az eBIZ Alkalmazásból a Szolgáltató által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott személy – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – az Adminisztrátor  Felhasználó által regisztrált Ügyfélhez tartozó Felhasználó lehessen;

„Opten Kft. ”

az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 4.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-367756);

„OTPdirekt Szerződés”

a Bank weboldalán (www.otpbank.hu) keresztül elérhető elektronikus bankszolgáltatás igénybevételére az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződést jelenti;

„OTPdirekt Szolgáltatás”

a Szolgáltató által az OTPdirekt Szerződéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások összessége;

„OTP Számla”

az Ügyfél Banknál vezetett valamennyi olyan számláját jelenti, amelyekre nézve OTPdirekt Szerződéssel rendelkezik és amely bankszámlák az eBIZ Alkalmazásban regisztrálásra kerülnek;

„Partner” vagy „Partnerek”

az Ügyféllel szerződéses jogviszonyban álló azon jogi személyeket (pl. vevők, szállítók, stb.) jelenti, akiket az Ügyfél az eBIZ Alkalmazásban rögzít;

„Promóciós időszak”

azt a 30 (harminc) napos időszakot jelenti, amely időszak alatt a Szolgáltató diszkrecionális döntése alapján a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen nyújtja a Felhasználók, illetve az Ügyfelek részére, azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles Promóciós Időszakot biztosítani;

„Ptk.”

a 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”

a Felhasználó, illetve az Ügyfél Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”

a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül, az eBIZ Alkalmazásban, vagy az eBIZ API konnektoron keresztül nyújtott egyes szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatások összességét jelenti;

„Szolgáltató”

a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti;

„Technikai Felfüggesztés”

az ÁSZF VI. / 5.3 pontjában meghatározott fogalmat jelenti;

„Ügyfél”

azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki az Adminisztrátor Felhasználó általi Regisztrációt követően a Promóciós Időszak alatt a Szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve aki a Szolgáltatóval Előfizetői Szerződést köt;

„Weboldal”

a https://www.otpebiz.hu és a https://app.otpebiz.hu weboldalt jelenti.

IV. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI

1. Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon vagy az eBIZ API konnektoron keresztül történő igénybe vételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges

A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybe vételéhez a Felhasználónak saját e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Szolgáltatások igénybe vételéhez ezen túlmenően az Adminisztrátor Felhasználónak a Weboldalon legalább egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. Regisztrált Ügyfélhez az Adminisztrátor Felhasználó által küldött Meghívó elfogadása és sikeres Regisztráció útján csatlakozhatnak további Felhasználók. Ugyanazt az Ügyfelet csak egyszer lehet regisztrálni. Ugyanaz az Adminisztrátor Felhasználó több Ügyfél regisztrálására is jogosult.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében az Adminisztrátor Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben Könyvelő nem Meghívó útján, hanem önállóan regisztrál, Ügyfelet nem regisztrálhat.

2. Regisztráció törlése

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azoknál a Felhasználóknál, akik a saját befejezett Regisztrációjuktól számítva legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül nem regisztrálnak Ügyfelet, vagy ezen időszak alatt nem kapnak és fogadnak el Meghívót, a Regisztrációját törölheti.

A Szolgáltató jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést.

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért, kivéve, ha kötelező jogszabályi rendelkezések a felelősség kizárását tiltják.

3. A Szolgáltatások igénybevételének további feltételei

A Szolgáltatások Ügyfél általi teljes körű igénybe vételének további feltételei, (i) az Ügyfél és a Szolgáltató között Előfizetői Szerződés jöjjön létre, valamint, hogy (iI) az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges 6.2. pont szerinti technikai feltételeit. Az eBIZ API konnektor esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy (v) az Ügyfél elvégezze az eBIZ API konnektor és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges rendszerfejlesztéseket.

A jelen 3. pont szerinti feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások csak részlegesen vehetők igénybe.

A Felek megállapodnak, hogy az Adminisztrátor Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed az Adminisztrátor Felhasználó által regisztrált valamennyi Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései az Adminisztrátor Felhasználó által képviselt Ügyfelekre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

A Szolgáltató által az eBIZ Alkalmazásban, illetve az eBIZ API konnektoron keresztül nyújtott Szolgáltatások ingyenesen vagy díjazás (Előfizetői Díj) ellenében vehetők igénybe.

4. Promóciós időszak

A Szolgáltatások Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a Promóciós Időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Promóciós Időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Promóciós Időszak egyéb feltételeiről a Szolgáltató a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfelet, illetve az egyes Felhasználókat. A Promóciós Időszak letelte után, ha az adott Ügyfél nem köt Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások elérhetőségét korlátozni vagy felfüggeszteni.

5. A Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. Az Adminisztrátor Felhasználó valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a Szolgáltató által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, – akik az Ügyfélhez Meghívó útján csatlakoztak -, a részükre az Adminisztrátor Felhasználó által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására az Adminisztrátor Felhasználó korlátozás nélkül jogosult.

V. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

1. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybe vételére lesznek jogosultak.

Amennyiben a Szolgáltató többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomagot kínál, az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor választja ki az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. Többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

A több Ügyfelet regisztráló és azok nevében Előfizetői Szerződést kötni kívánó Adminisztrátor Felhasználók minden egyes Ügyfélre külön kötelesek Előfizetői Szerződést kötni és Előfizetői Szolgáltatáscsomagot választani.

2. Az Előfizetői Díj

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Előfizetői Díját a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal megelőzően és erről a díjmódosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

Promóciós Időszak alatt Előfizetői Díj csak abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél a Szolgáltató által a Promóciós Időszak keretében ingyenesen biztosított Szolgáltatásokhoz képest magasabb szintű (több vagy emelt szintű Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagot kíván igénybe venni és erre tekintettel már a Promóciós Időszak alatt Előfizetői Szerződést köt. A Promóciós Időszakban fizetendő Előfizetői Díj ebben az esetben a magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag és a Promóciós Időszakban ingyenesen nyújtott Szolgáltatások értékének a különbözete. A Promóciós Időszakban ingyenesen nyújtott Szolgáltatások értékét a Szolgáltató határozza meg, az Előfizetői Díj ellenében nyújtott ugyanazon vagy hasonló Szolgáltatások díját alapul véve.

3. Az Előfizetői Díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes a Szolgáltató által megküldött számla ellenében, a számlán feltüntetett határidőben. A fizetési határidő a számla kiállításának napjától számított 8 (nyolc) naptári nap. Ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, a fizetési kötelezettség a következő munkanapon esedékes. Az Előfizetői Díjról a Szolgáltató rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet a számla kiállításának napján az Ügyfél Felhasználói Fiókjába küld e-mail útján. A számla érkezéséről a felhasználó értesítést kap. A Szolgáltató által kiállított számlának az Ügyfél Felhasználói Fiókjába történő érkezése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

4. Az Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, a Szolgáltató felszólítást küld az Adminisztrátor Felhasználó részére és 8 (nyolc) naptári napos póthatáridő tűzésével fizetésre szólítja fel az Ügyfelet. A póthatáridő kezdőnapja a fizetési felszólítást tartalmazó e-mail Adminisztrátor Felhasználó Felhasználói Fiókjába történő érkezésének a napja. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés-behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

VI. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy az Adminisztrátor Felhasználó az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot, valamint az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

A több Ügyfelet regisztráló Adminisztrátor Felhasználók Ügyfelenként külön-külön jogosultak és kötelesek az Előfizetői Szerződések megkötésére.

A Szolgáltató által a saját, egyoldalú döntése alapján meghatározott esetekben (pl. Promóciós Időszak időtartama alatt, eBIZ API konnektor tesztkörnyezetben való futtatásakor) a Szolgáltatások egy része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a jelen ÁSZF IV/4. pontja alapján. Az Adminisztrátor Felhasználó ugyanakkor ilyen esetekben is jogosult Előfizetői Szerződés megkötésére..

2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

3. A Szolgáltató a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat, az aktuális és korábbi Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:
5.1 Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A Szolgáltató az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításától számítva a következő Előfizetői Időszakkal új kezdődik. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési díj az új Előfizetői Időszak kezdetéig nem módosul.

5.2 Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.
A Szolgáltató az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja. Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra, azzal, hogy a Szolgáltató a korábbi Előfizetői Szolgáltatáscsomaggal érintett utolsó Előfizetői Időszakra – az Előfizetői Díjon felül – jogosult kiszámlázni az egyéb fizetendő díjakat (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás).

Az Előfizetői Szerződés szerinti Szolgáltatások felfüggesztése.

Az Adminisztrátor Felhasználó bármikor jogosult az Előfizetői Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételének a felfüggesztésére, azzal, hogy a felfüggesztés a következő Előfizetői Időszaktól lép érvénybe, és az Ügyfél az adott Előfizetői Időszakban esedékes Előfizetői Díjat és az egyéb fizetendő díjakat (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás) köteles megfizetni. Az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni, hogy a Szolgáltatások már a felfüggesztésre irányuló kérés közlésétől kezdve felfüggesztésre kerüljenek, az adott Előfizetői Időszakra érvényes Előfizető Díj azonban ebben az esetben is fizetendő („Technikai Felfüggesztés”). Technikai Felfüggesztés esetén a Szolgáltatások nem vehetők igénybe és kizárólag az adott Ügyfél Adminisztrátor Felhasználója férhet hozzá a Felhasználói Fiókjához, a többi Felhasználó nem. A Technikai Felfüggesztést az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kezdeményezni az „Beállításaim / FIÓK” menüpontban.

VII.A SZOLGÁLTATÁSOK, A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az eBIZ Alkalmazás az alábbi Szolgáltatások online igénybe vételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról a Weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

A Szolgáltató jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

1. Az OTPdirekt Szolgáltatás

Az OTPdirekt Szolgáltatás igénybe vételének feltételei:

I. az Ügyfél és a Bank között létrejött érvényes és hatályos folyószámla-szerződés megléte;

II. az Ügyfél és a Bank között létrejött érvényes és hatályos OTPdirekt internetes szolgáltatásra irányuló szerződés megléte, amely az OTP Számláihoz internetbanki hozzáférést biztosít az Ügyfél számára, azzal, hogy a Bank ELEKTRA nevű szolgáltatása nem alkalmas az eBIZ Alkalmazás online igénybevételének támogatására;

III. azon személy(ek)nek a Felhasználóként történő regisztrációja az eBIZ Alkalmazásban, aki(k) a Banknál az Ügyfél OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek (OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók);

IV. az Ügyfél OTP Számláinak hozzárendelése az Ügyfélhez az eBIZ Alkalmazásban; továbbá

V. az eBIZ Alkalmazásban kizárólag azok a Felhasználók jogosultak az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételére, akik a Banknál az Ügyfél OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek

1.1 Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az adott Ügyfélhez az eBIZ Alkalmazásban hozzárendelt OTP Számlákkal kapcsolatban az alábbi tranzakciókat tudják végrehajtani az eBIZ Alkalmazásból, anélkül, hogy a Bank OTPdirekt felületére közvetlenül be kellene lépniük.

Passzív tranzakciók: Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az eBIZ Alkalmazáson keresztül lekérhetik az Ügyfél OTP Számláinak mindenkori egyenlegét, valamint megtekinthetik a számlatörténetét.

Aktív tranzakciók: Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók átutalási megbízásokat kezdeményezhetnek az eBIZ Alkalmazásból az Ügyfél OTP Számláinak terhére, amelyhez legalább az alábbi adatok megadása kötelező, azzal, hogy az adatoknak eBIZ Alkalmazásba történő rögzítésére egyéb Felhasználók is jogosultságot kaphatnak:

 1. Kedvezményezett neve;
 2. Kedvezményezett bankszámlaszáma;
 3. Összeg;
 4. Devizanem (alapértelmezett: HUF);
 5. Közlemény.

Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal nem rendelkező Felhasználók passzív tranzakciót nem hajthatnak végre, az aktív tranzakciók esetében, – ha arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkeznek -, az átutalási megbízás adatainak a feltöltésére lehetnek jogosultak.

1.2 Az átutalási megbízás adatainak eBIZ Alkalmazásba történő feltöltését követően kizárólag az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó (együttes rendelkezési jog esetén az érintett Felhasználók) jogosult(ak) az átutalási megbízás elektronikus úton történő aláírására a Bank előírásainak megfelelően, az OTPdirekt Szerződéshez tartozó azonosító, jelszó, stb. megadásával. A Bank az OTPdirekt Szerződés rendelkezései szerint és annak hatálya alatt teljesíti az átutalási megbízást a megfelelő fedezet rendelkezésre állása esetén.

1.3 Az OTPdirekt Szolgáltatás keretében az eBIZ Alkalmazásból kezdeményezett tranzakciókat a Bank hajtja végre. Erre tekintettel ezekre a tranzakciókra az OTPdirekt Szerződésben és a Bank vonatkozó Üzletszabályzataiban meghatározott feltételek megfelelően irányadóak, ideértve, különösen, az OTPdirekt Szerződés szerint fizetendő díjakat és költségeket. A Szolgáltató az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételéért – az Előfizetői Díjon túlmenően – külön díjat nem számít fel.

1.4 Az OTPdirekt Szolgáltatás keretében kezdeményezett tranzakciókról a Szolgáltató minden esetben visszaigazolást küld az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók részére arról, hogy a Szolgáltató befogadta az igényt és továbbította azt a Bank rendszerébe. A tájékoztatás nem minősül a tranzakció teljesítésére vonatkozó visszaigazolásnak.

1.5 OTPdirekt internetes szolgáltatás eBIZ Alkalmazásból történő igénybevétele és ennek megfelelően az OTP Számlák vonatkozásában az aktív és passzív tranzakciók eBIZ Alkalmazás igénybevételével történő bonyolítása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6.§ (1) bekezdés 58. pontja szerinti kiszervezésnek minősül, amely pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan végzett tevékenységet – mint kiszervezett tevékenységet – a Szolgáltató a Bankkal kötött kiszervezési szerződés alapján nyújtja.

1.6 Az Ügyfél az OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személyek körét kizárólag a Banknál jogosult módosítani.

2. Az eBIZ Számlázóprogram

2.1 Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás keretében az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az eBIZ Számlázóprogram alkalmazásával számlákat állíthatnak ki az Ügyfél nevében. Az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított számlák hozzáférhetők az adott Ügyfélhez tartozó, erre Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókjában (kimenő számlák).

2.2 Az eBIZ Számlázóprogrammal az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség Szolgáltató általi átvállalásának. A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel.

2.3 Az eBIZ Számlázóprogram teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított elektronikus számlák és azok adattartalma sértetlenségének és eredetiségének a hitelessége biztosított.

2.4 Az eBIZ Számlázóprogrammal egy másik, eBIZ Alkalmazást használó Ügyfél részére kiállított számlák az eBIZ Alkalmazáson belül elküldhetők a fizetésre kötelezett Ügyfélnek (az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókjába) abban az esetben, ha a számla kiállításra jogosult ügyfél (i) OTP Bankkapcsolaton keresztül azonosításra került (ii) egyéb módon kerül hitelesítésre. A kimenő számlák eBIZ Alkalmazáson belül történő elküldése és a fizetésre kötelezett Ügyfélnek történő továbbítása nem minősül az adott számla, illetve a számla mögötti teljesítés fizetésre kötelezett Ügyfél általi elismerésének.

2.5 Amennyiben az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított számla alapján fizetésre kötelezett személy a nyilvános cégjegyzéki adatok vagy egyéb nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a Banknál vezetett számlával is rendelkezik, az eBIZ Alkalmazás ún. gyorsfizetési lehetőséget ajánl fel a fizetésre kötelezett személy részére. A gyorsfizetési lehetőség igénybevétele opcionális. Annak igénybevétele esetén a fizetésre kötelezett a kimenő számlát megküldő e-mailben található linkre kattintva a Bank által nyújtott internetbanki szolgáltatásnál alkalmazott azonos biztonsági feltételek (azonos autentifikáció) mellett tud banki átutalási tranzakciót kezdeményezni a számla kiegyenlítése érdekében, azzal, hogy tranzakciót a Bank hajtja végre. Erre tekintettel ezekre a tranzakciókra az OTPdirekt Szerződésben és a Bank vonatkozó Üzletszabályzataiban meghatározott feltételek megfelelően irányadóak, ideértve, különösen, az OTPdirekt Szerződés szerint fizetendő díjakat és költségeket. A Szolgáltató a jelen pont szerinti átutalási tranzakciókért – az Előfizetői Díjon túlmenően – külön díjat nem számít fel.

2.6 A gyorsfizetési lehetőség – amennyiben annak feltételei fennállnak – bankkártyával történő fizetésre is kiterjedhet. Ennek feltétele a Szolgáltató, az Ügyfél, valamint a kártyás fizetési szolgáltatást nyújtó harmadik fél között egy külön szerződés létrejötte, amelynek feltételeiről a Szolgáltató – az Ügyfél kérése esetén – külön tájékoztatást nyújt.

3. Egyéb számlák kezelése az eBIZ Alkalmazásban

3.1 Az eBIZ Alkalmazásba az adott Ügyfél egyéb – papír alapon vagy elektronikusan kiállított – kimenő és bejövő számlái is feltölthetők az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által abból a célból, hogy azok elérhetőek legyenek és kifizethetők az adott Ügyfélhez tartozó, arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkezők Felhasználók Felhasználói Fiókjaiban.

3.2 A bejövő és kimenő számlák a Felhasználói Fiókokban megtekinthetők, onnan a Szolgáltató által meghatározott formátumban exportálhatók, különböző szempontok alapján rendezhetők, illetve szűrhetők, a számlák fizetettsége nyomon követhető és manuálisan megjelölhető. Az eBIZ Alkalmazásba feltöltött bejövő számlákat az arra feljogosított Felhasználó az eBIZ Alkalmazásban előkészítheti, átutalási csomagba teheti, és kezdeményezheti annak OTPdirekt Szolgáltatás keretében történő teljesítését.

4. A Partnerek kezelése

4.1 A Szolgáltató lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az eBIZ Alkalmazásban – az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználói által – az Ügyfél jogi személynek minősülő szerződéses partnereit (vevőit, szállítóit, stb.) feltüntesse és meghatározott adataikat rögzítse (a továbbiakban: „Partnerek”).

4.2 A Partner adatok szűrhetők és listázhatók, továbbá az eBIZ Alkalmazás egyéb Szolgáltatásainál is felhasználhatók (pl. fizetési emlékeztető küldése). Az Ügyfél által megadott Partner adatok valódiságáért és hitelességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. Pénzügyi áttekintő

5.1 Az eBIZ Alkalmazásban a „Pénzügyi áttekintő” menüpontban a Felhasználók az általuk választott idősíkon megtekinthetik az adott Ügyfél múltbeli és várható pénzmozgásait, az eBIZ Alkalmazásba továbbításra került, valamint az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által feltöltött bejövő és kimenő számlák, továbbá az OTP Számlákkal kapcsolatos meghatározott pénzügyi adatok alapján.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azok az adatok jelennek meg ebben a menüpontban, amelyeket az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók rögzítenek, illetve amelyek az OTPdirekt Szolgáltatás keretében az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználói Fiókokba továbbításra kerülnek. Erre tekintettel a Szolgáltató nem vállal felelősséget a „Pénzügyi áttekintő” menüpontban megjelenített adatok valódiságáért, teljességéért és helyességéért, amelynek következtében ezek az adatok nem közvetítenek teljes, hiteles és valós képet az Ügyfél pénzügyi helyzetéről, így nem képezhetik, többek között, az Ügyfél adóbevallásainak vagy egyéb pénzügyi kimutatásinak a kizárólagos alapját.

6. Fizetési emlékeztető

6.1 Az eBIZ Alkalmazás segítségével – az eBIZ Számlázóprogram menüpontból – az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók e-mail útján fizetési emlékeztető küldését kezdeményezhetik Partnereik részére. A fizetési emlékeztető rendszerüzenetként kerül küldésre az adott Felhasználó eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről.

6.2 A Szolgáltató nem vizsgálja a fizetési emlékeztetőben hivatkozott követelés jogalapját, lejáratát és összegét, ennek következtében ezen adatok valódiságáért és hitelességéért kizárólag az Ügyfél felelős. A Szolgáltató az Ügyféllel szemben kizárólag a fizetési emlékeztető e-mailben történő továbbításáért tartozik felelősséggel, így, többek között, a fizetési felszólítást tartalmazó e-mail Partner általi letöltéséért vagy a követelés behajthatóságáért nem vállal felelősséget.

6.3 A fizetési késedelembe esett Partner képviselőjének nevét és e-mail címét, valamint a követeléssel kapcsolatos adatokat az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó adja meg a Szolgáltató részére a fizetési emlékeztető Ügyfél nevében történő küldése céljából. Az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a fizetési emlékeztető küldésének kezdeményezése előtt a Partner képviselőjének hozzájárulását beszerezze a Partner képviselője nevének és e-mail címének a Szolgáltató részére a fizetési emlékeztető küldése céljából történő átadásához

7. További Felhasználók meghívása

7.1 Az Ügyfél nevében az Adminisztrátor Felhasználó, valamint az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók jogosultak további személyek (felhasználók) meghívására annak érdekében, hogy ezek a személyek, a Weboldalon történő sikeres Regisztrációt követően, Felhasználóként – a Meghívó küldésekor beállított Felhasználói jogosultságokkal – hozzáférést kapjanak az Ügyfélnek az eBIZ Alkalmazásban tárolt adataihoz vagy azok egy részéhez, és igénybe tudják venni a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét.

7.2 A további Felhasználók meghívására Meghívó küldésével kerülhet sor, amelyet az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó kezdeményez az eBIZ Alkalmazásban a meghívott személy nevének és e-mail címének a Szolgáltató részére történő közlésével. A Meghívó rendszerüzenetként kerül küldésre az adott Felhasználó eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről.

7.3 A Meghívó küldését kezdeményező Felhasználó köteles beállítani a Felhasználói Jogosultságokat, ennek hiányában a Meghívó nem kerül küldésre. A Felhasználói Jogosultságok kiválaszthatóak egy a Szolgáltató által előre összeállított és a Weboldalon hozzáférhető kategóriák közül (pl. Könyvelő) vagy egyénileg is beállíthatók.

7.4 Az önállóan (nem Meghívó útján) regisztráló Könyvelők Könyvelői Meghívó küldésének kezdeményezésére kapnak jogosultságot, azzal, hogy Könyvelői Meghívó kizárólag az adott Könyvelővel szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek képviselői részére kezdeményezhető. A Könyvelői Meghívó a Szolgáltató által e-mail útján, rendszerüzenetként kerül küldésre az adott Könyvelő eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről. Könyvelői Meghívó esetében Felhasználói Jogosultságok beállítására nem kerülhet sor.

7.5 A meghívott személy nevét és e-mail címét Meghívó esetén az Adminisztrátor Felhasználó, Könyvelői Meghívó esetén a Könyvelő adja meg a Szolgáltató részére Meghívó, illetve a Könyvelői Meghívó küldése céljából. Az Adminisztrátor Felhasználó és az Ügyfél, illetve a Könyvelő felelőssége, hogy a Meghívó, illetve a Könyvelői Meghívó küldésének kezdeményezése előtt a meghívott személy hozzájárulását beszerezze a nevének és e-mail címének a Szolgáltató részére történő átadásához. A meghívott személyek nem válnak automatikusan Felhasználóvá, ennek feltétele minden esetben a meghívott személy Weboldalon történő sikeres Regisztrációja, amely önkéntes.

7.6 Meghívó küldése esetén az Adminisztrátor Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a meghívott személy részére milyen Felhasználói Jogosultságokat állít be, illetve milyen Szolgáltatásokat tesz elérhetővé az az eBIZ Alkalmazásban. A Szolgáltató kizárólag azért vállal felelősséget az Ügyféllel szemben, hogy az Adminisztrátor Felhasználó által megadott jogosultságokon túlmenő egyéb jogosultságokat nem biztosit, illetve a megjelölt Szolgáltatásokon kívül egyéb Szolgáltatásokat nem tesz elérhetővé a meghívott személyből lett Felhasználó részére.

7.7 A Meghívó útján regisztráló Felhasználókat megillető Felhasználói Jogosultságok az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által korlátozás nélkül módosítható.

8. Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele

8.1 A Szolgáltató – saját egyoldalú döntése alapján – Harmadik Fél Szolgáltatók meghatározott szolgáltatásait is elérhetővé teheti az eBIZ Alkalmazásban külön díjazás ellenében. Az elérhető szolgáltatásokról és azok díjazásáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást.

8.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Harmadik Fél Szolgáltatók körének, valamint a Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásoknak a módosítására, korlátozására, illetve megszüntetésére. A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét az Ügyfelek által a Harmadik Fél Szolgáltatók személyében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett bármilyen változással kapcsolatos kártérítési igényekért.

8.3 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy meghatározott Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásait ideiglenesen, promóciós vagy egyéb célból ingyenesen vagy alacsonyabb Előfizetési Szolgáltatáscsomagban tegye elérhetővé. Ilyen esetben a Szolgáltató legalább 30 (harminc) naptári nappal előzetesen köteles értesíteni az Ügyfeleket, ha az adott szolgáltatás utóbb csak díjfizetés ellenében vehető igénybe vagy magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomagba kerül.

8.4 Az Opten Kft. által nyújtott szolgáltatásokra irányadó külön szabályok:

 • a) a Felhasználók az Opten Kft. által készített, a Weboldalon részletezett riportok („Riportok”) lekérésére jogosultak külön díjazás ellenében;
 • b) a Felhasználók az Opten Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén sem kerülnek közvetlen jogviszonyba az Opten Kft.-vel;
 • c) a Felhasználók az általuk a Szolgáltatón keresztül lekért Riportokat kizárólag saját céljaikra használhatják fel, a d) pontban megjelölt korlátozásokkal;
 • d) a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy az általuk a Szolgáltatón keresztül lekért Riportokat tilos bármilyen jogcímen, akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében átruházni, illetve terjeszteni; tilos a Riportokat kimásolni, újrahasznosítani; tilos az Opten Kft.-vel azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése a Riportok akár egy részének vagy a Riportok által nyert azonos jellegű adatoknak és információknak a felhasználásával; valamint nem használhatók fel a Riportok adatbázis építésére;
 • e) a fenti d) pontban foglalt korlátozások bármelyikének a megszegése a jelen ÁSZF súlyos megsértésének minősül.

9. Az eBIZ API konnektor keretében nyújtott Szolgáltatások

9.1 Az eBIZ API konnektor keretében nyújtott Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfélnek saját rendszeréből közvetlenül nyílik lehetősége az OTP eBIZ rendszeren keresztüli számlázásra, a számla és a számlakép hitelesítésére, NAV online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a bejövő számlák tárolására, elérhetővé tételére és lekérdezésére az eBIZ rendszerben, továbbá más rendszerben létrejött partnertörzs API-n keresztül az eBIZ rendszerébe betöltésére, módosítására, átemelésére (partner szinkron), a banki tranzakciókkal kapcsolatos API-k igénybevételére, a banki tranzakciótörténet kinyerésére.

9.2 Az elérhető Szolgáltatásokról és azok díjazásáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást (lásd: „API kapcsolódási lehetőségek az eBIZ rendszeréhez” és „Díjazás” mellékletek).

9.3 Az eBiz API konnektorral elérhető Szolgáltatások használata előtt az Ügyfél saját költségére és felelősségére végzi el a saját rendszereivel való összekapcsoláshoz szükséges fejlesztéseket zárt tesztkörnyezetében, továbbá gondoskodik arról, hogy az eBiz API konnektor éles használatához szükséges Regisztráció elvégzéséhez az képes legyen az Ügyfél személyét bankkapcsolattal vagy NAV online számla regisztrációval hitelesíteni. A Szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele, hogy az Ügyfél saját költségére zárt tesztkörnyezetében az összekapcsolási fejlesztéseket elvégezze, az éles rendszerhez hozzáférést igényeljen, a Regisztrációt hitelesített Ügyfélként elvégezze, és Előfizetői Szerződést kössön a Szolgáltatóval.

9.4. Az eBiz API konnektorral elérhető a Szolgáltatások az Előfizetői Szolgáltatáscsomagnak megfelelően meghatározott díj megfizetése ellenében kerülnek nyújtásra.

9.5. Az eBiz API konnektorral elérhető a Szolgáltatások igénybevételét a Szolgáltató által az igény benyújtását és a Szolgáltatási feltételek teljesülése esetén átadott (éles) API kulcs biztosítja. Egy API kulcs egy Előfizetői Szerződéssel csak egy Ügyfél által használható fel a Szolgáltatások igénybevételéhez. Amennyiben ugyanazt az API kulcsot több Ügyfél is fel kívánja használni, úgy minden Ügyfélnek külön-külön Előfizetői Szerződést kell kötni és a díjazást minden Előfizetői Szerződés után külön-külön meg kell fizetni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy eBIZ API konnektor keretében összekapcsolódásra használt API-t bármikor módosítsa; ez esetben a további működéshez esetlegesen szükséges fejlesztéseket az Ügyfél saját maga végzi el saját költségére. A várható API módosításáról a Szolgáltató az Ügyfelet megfelelő felkészülési idő biztosításával előzetesen értesíti.

9.6 A Szolgáltató az eBIZ API konnektor működtetéséhez támogatást nyújt. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél az eBIZ API konnektor összekapcsolásához szükséges fejlesztéseket előzetesen elvégezze és a Szolgáltatásokat díj megfizetése ellenében igénybe vegye.
Az alábbi támogatás csak az Ügyfél által igénybe vett eBIZ API konnektorra terjed ki:
(i) Az Ügyfél által igénybe vett eBIZ API konnektor tekintetében a bekövetkező változásokról részletes írásos tájékoztatás nyújtása az Ügyfél részére, megfelelő felkészülési idő biztosításával;
(ii) API kommunikációs kapcsolódási hiba esetén az e-mailen (devsupport@otpebiz.hu) vagy telefonon megtett bejelentést követően 24 órán belül, amennyiben az lehetséges, a hiba feltárása és e-mailes tájékoztatás nyújtása;
(iii) Igény esetén a Szolgáltató által meghatározott mindenkori díjazás ellenében személyes informatikai tanácsadás nyújtása az eBIZ API konnektorral kapcsolatban,

9.7 Amennyiben az Ügyfél olyan egyedi igényt támaszt, amelyre az eBIZ API konnektor API nem nyújt megoldást (pl. egyedi számlakép, több adat beküldése stb.), a Szolgáltató és az Ügyfél egyedi feltételekkel fejlesztési szerződésben állapodhatnak meg a fejlesztés Szolgáltató általi elvégzéséről, a Szolgáltató fejlesztési tevékenységéért járó díjazásról, és a Szolgáltató által adott (nem kizárólagos) licenc feltétéiről.
9.8 Az eBIZ API konnektort használó Ügyfelet a Szolgáltató jogosult referenciaként feltüntetni annak jó hírnevének és üzleti titkainak sérelme nélkül. Az Ügyfél az eBIZ API konnektor használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél nevét vagy cégnevét, védjegyeit az ehhez szükséges mértékben felhasználja.

VIII. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

1. Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére köteles az ÁSZF V. pontja alapján.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

8 (nyolc) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részben vagy teljes mértékben történő korlátozására vagy felfüggesztésére.

A Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevétele külön díjazáshoz kötött, amelyet a Szolgáltató a tárgyhónapot követően utólag, az adott Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatások alapján jogosult kiszámlázni. A Szolgáltató ezeket a díjtételeket az Előfizetői Díjról kiállított számlába is beállíthatja.

2. Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, az Adminisztrátor Felhasználót, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3. A Felhasználói Fiók biztonsága

Az egyes Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Felhasználói Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Felhasználói Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Felhasználói Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4. Kapcsolat más Felhasználókkal

Az egyes Felhasználók külön-külön felelősek az eBIZ Alkalmazás más Felhasználóival folytatott kommunikációért, azaz a Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználók által megadott információk valódiságát, hitelességét, valamint a Felhasználók által végzett tevékenység jogszerűségét.

A Felhasználók részére az eBIZ Alkalmazásban generált e-mail címek kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett kommunikációra használhatók.

A Felhasználók jogosultak jelezni a Szolgáltató felé, ha az eBIZ Alkalmazással összefüggésben más Felhasználók általi jogsértésről szereznek tudomást. Az ilyen bejelentésekre az ÁSZF panaszkezelési eljárási rendje az irányadó.

5. Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja az eBIZ Alkalmazást, illetve a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Ha a jelen ÁSZF kifejezetten eltérően nem rendelkezik, és amennyiben egy Ügyfélhez több Felhasználó is regisztrált, egy Felhasználó törlése önmagában nem eredményezi az Ügyfél törlését. Az Adminisztrátor Felhasználó törlése az Ügyfél törlését eredményezi, amennyiben nem kerül kijelölésre új Adminisztrátor Felhasználó.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használta kötelezettségének a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Technikai feltételek biztosítása

6.1 A Szolgáltató által biztosított technikai háttér

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon nyújtja. A Szolgáltató a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

6.2 Az Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel. Ezek a következők:

 • A. Szélessávú internet kapcsolat
 • B. Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet
 • C. Internet böngésző (elsősorban Google Chrome, de nem kizárt az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb, vagy az azt megelőző verziója sem), az esetleges kivételekről a Szolgáltató az adminisztrációs felületen tájékoztatja az Ügyfelet.
 • D. eBIZ API konnektor esetén az Ügyfelek a fentieken túl saját költségükre maguk kötelesek gondoskodni saját, a Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolódó rendszereik létrehozásáról, karbantartásáról és működtetéséről, az összekapcsoláshoz szükséges informatikai fejlesztésekről, a fejlesztési- és tesztkörnyezetről.

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, az Ügyfél kártérítési igénnyel nem élhet.

A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

6.3 Az eBIZ mobilapplikáció használata

Az applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja az applikációt.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

A Felhasználó elismeri továbbá, hogy az applikáció illetéktelen másolás és/vagy korlátlan használat ellen védett, s ilyen védelmet biztosító szoftvervédelmi kulcsokat tartalmazhat, és a Felhasználó az összes ilyen védelemmel együtt elfogadja az applikációt. Adatvédelmi okokból az applikáció használatakor a használat helye csak a szükséges és elégséges mértékben kerül lekérésre, felhasználásra.

A Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat, a Szolgáltató által az applikációval kapcsolatosan működtetett weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amely költséget generálhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges költségeiért, valamint hibáiért.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató felhasználó nevet valamint „cookie”-kat tároljon a készülékén. Android rendszeren a felhasználás során (megnyitás, email küldés) létrejött csatolt fájl (attachment) szintén tárolódik az eszközön.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján a Szolgáltatás nyújtása során Felhasználó tekintetében külön azonosítást végez a jelenleg érvényes és vonatkozó törvényi feltételek alapján.

Az applikáció szolgáltatás platformjai és elérhetősége:

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/otp-ebiz/id1222869439?ls=1&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.otpebiz.android

6.4 eBIZ API konnektor használata

Az eBIZ API konnektor használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja az eBIZ API konnektort.

Az eBIZ API konnektor bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

Az Ügyfél az eBIZ API konnektor igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a API konnektort az egyéni igényekhez igazodó változtatások nélkül, minden Ügyfél számára egységes tartalommal, azaz „ahogyan van” szolgáltatja és nem köteles azt az Ügyfél egyéni igényeihez vagy rendszereihez módosítani;

Az Ügyfél az eBIZ API konnektor igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Ügyfél rendszereivel való összekapcsoláshoz az Ügyfél által a saját tesztkörnyezetben végzett önálló fejlesztés is szükséges, amelynek elvégzése az Ügyfél által, saját felelősségre és költségre történik. Az eBiz API konnektornak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásának elősegítéséhez szükséges fejlesztésben a Szolgáltató közvetlenül vagy tevékenyen nem vesz részt.

Az eBIZ API konnektornak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásához szükséges mértékű önálló fejlesztéshez a Szolgáltató az Ügyfél részére külön díjazás nélkül az alábbi támogatást nyújtja:

 • (i) az összekapcsoláshoz használt, egyedi azonosítóval hozzáférhető teszt fiókot,
 • (ii) a Weboldalon közzétett technikai leírást,
 • (iii) API kulcsot, és
 • (iv) az ésszerű mértékű telefonos, illetve 5 munkanapon belüli e-mailes technikai támogatást.

7. Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a Szolgáltató jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A Szolgáltató jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

IX.A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

1. A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi az eBIZ Alkalmazással kapcsolatban a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntart valamennyi jogot, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten átruházott.

2. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a XI. pont rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy az Előfizetői Szerződés rendes felmondását az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni a “Beállításaim / Fiók” menüpontban”.

3. A Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül. .

X. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

2. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a XI. pont rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy az Előfizetői Szerződés rendes felmondását az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni az „Előfizetésem” menüpontban.

Az eBIZ API konnektor igénybevétele esetén az Előfizetői Szerződés vagy az API kapcsolódási díjakkal kapcsolatos megállapodásnak bármelyik fél általi megszüntetése a megállapodásokat kölcsönösen nem érinti és nem szünteti meg; az API kapcsolódási díjakkal és kapcsolatos megállapodás megszűnésére és megszüntetésére az Előfizetői Szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, ideértve a bármelyik fél által gyakorolható 30 (harminc) napos felmondási idővel, indokolás nélkül egyoldalú megszüntetésének jogát is (rendes felmondás).

3. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

 • a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
 • b) az Ügyfél Regisztrációjának az Adminisztrátor Felhasználó általi törlése esetén;
 • c) ha az Adminisztrátor Felhasználónak a Regisztrációja törlésre kerül és új Adminisztrátor Felhasználó érvényes kijelölésére nem kerül sor;
 • d) ha az Ügyfél valamennyi Felhasználójának a Regisztrációja törlésre kerül.

Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a Szolgáltató jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

4. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik Fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik Fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a XI. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a Szolgáltató Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

6. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Adminisztrátor Felhasználó a korábban az adott Ügyfélnek az eBIZ Alkalmazásba vagy az vagy az eBIZ API konnektor használata során feltöltött adataihoz és okirataihoz (pl. számviteli bizonylatok) a hatályos jogszabályok által előírt ideig, de legfeljebb a megszűnéstől számított 8 (nyolc) évig továbbra is hozzáfér a korábbi belépési azonosítóival, de az adatokhoz és az okiratokhoz való hozzáférésen kívül a Szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével az Ügyfél többi Felhasználójának a hozzáférési jogosultsága megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén hatályban maradnak továbbá a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

XI.KAPCSOLATTARTÓ, ÉRTESÍTÉSEK

1. Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Adminisztrátor Felhasználó. Az Adminisztrátor Felhasználó jogosult saját maga helyett más Adminisztrátor Felhasználó kijelölésére, amelynek Szolgáltató általi jóváhagyása esetén a korábbi Adminisztrátor Felhasználó ezen státusza megszűnik.

2. Az Adminisztrátor Felhasználó által a Szolgáltató felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A Szolgáltató részére:

Név: OTP eBIZ Kft.

Levelezési cím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

E-mail cím: info@otpebiz.hu

 

Az Ügyfél részére:

Név: az Ügyfél cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

Levelezési cím: az Ügyfél székhelye

E-mail cím: az Adminisztrátor Felhasználó által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

 • a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
 • b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;
 • c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

7. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

XII. TITOKTARTÁS

1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett Üzleti Titkot. Üzleti Titoknak minősül a Szolgáltatóhoz, illetve az eBIZ Alkalmazáshoz kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, az eBIZ Alkalmazásra, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Szolgáltató pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésre, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott Üzleti Titkot kizárólag a Szolgáltató által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az Üzleti Titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni az Üzleti Titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

XIII. FELELŐSSÉG, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

1. Szolgáltató a Weboldal tartalma, az eBIZ Alkalmazás, az eBIZ API konnektor, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, illetve zárja ki:

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

A Szolgáltató az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét az eBIZ Alkalmazásban elérhető, Harmadik Fél Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokból, illetve az OTPdirekt Szolgáltatás keretében a Bank által teljesített Szolgáltatásokból vagy azok hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

A Szolgáltató az általa térítés ellenében nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybe vételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók egymás közötti kapcsolatáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A Szolgáltató a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó eBIZ Alkalmazásban tárolt adataival. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja..

2. Az Ügyfél és a Felhasználók felelőssége

Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az eBIZ Alkalmazás vagy az eBIZ API konnektor használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljes körűen kártalanítani a Szolgáltatót a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak az eBIZ Alkalmazásban vagy az eBIZ API konnektor használata során tanúsított saját magatartásukért és a Szolgáltató – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó az eBIZ Alkalmazás vagy az eBIZ API konnektor használata során, neki felróható módon a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szolgáltató jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás keretében kiállított számla jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bíróságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel.

XIV. ADATVÉDELEM

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni.

XV. PANASZKEZELÉS

1. A Szolgáltató Ügyfeleinél és Felhasználóinál a vásárolt termékkel, igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a Szolgáltató, a pénzügyi teljesítésre vonatkozókat a Bank látja el. Az Ügyfél nevében panaszt az eBIZ Alkalmazásban és vagy az eBIZ API konnektorral kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

2 A Szolgáltató fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Szolgáltató termékével, Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a Szolgáltató szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását. Azoknál a tranzakcióknál, amelyeknél a Szolgáltató pénzügyi közreműködőként vállal szerepet, az Ügyfél a felmerülő észrevételeit a pénzügyi teljesítésre vonatkozóan a Banknál, míg a vásárolt termékkel, igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltatónál jelezheti.

3. A Szolgáltató szerződéses partnereire vonatkozó panaszok esetén annak jellegétől és a Szolgáltató érintettségétől függően, illetve az Ügyfél egyéb, a Szolgáltatóval létrejött szerződéseire tekintettel dönt arról, hogy a panaszt saját hatáskörben kivizsgálja és rendezi, vagy illetékességből és intézkedés céljából átadja a Banknak. Amennyiben a panaszt illetékességből átadja, annak tényéről e-mailben értesíti a bejelentőt.

4. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Szolgáltató termékeiről, Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

5. A panasz bejelentésének módja:

Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a Szolgáltató részére:

 • elektronikusan: a info@otpebiz.hu e-mail címen;
 • telefonon: a 06 1 366 6567 telefonszámon, hétfőtől péntekig 8:00-17:00 között.

A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

 • cég neve;
 • cég adószáma;
 • cégjegyzékszám;
 • a panaszt bejelentő Felhasználó neve;
 • a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
 • a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);
 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
 • az Ügyfél eBIZ ügyfélszáma (amely a „Cégprofilom” menüpont alatt található);
 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
 • a panasszal érintett termék(ek), szolgáltatások;
 • a panasz leírása, oka;
 • a panaszos igénye;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
 • telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

A Szolgáltató a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltató munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a titkos azonosító kódjaikat (pl. PIN kód, Telekód, 7 jegyű titkos kód).

6. A panasz fogadása, kivizsgálása

A Szolgáltató a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A Szolgáltató a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon közölt panasz esetén a Szolgáltató a hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések hanganyagát a Szolgáltató rögzíti.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a jegyzőkönyv tartalmát visszaolvasás után az Ügyfél jóváhagyja, a Szolgáltató bejelentés kezelő rendszerében rögzíti azt. A Szolgáltató a jegyzőkönyv másolati példányát a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek elektronikusan megküldi.

Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hanganyag másolatát az Ügyfél erre irányuló kérését követő 30 napon belül.

A hanganyagokat a Szolgáltató 5 (öt) évig őrzi meg.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a Szolgáltató az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél panaszára a Szolgáltatótól elektronikus levél (e-mail) formájában ad választ.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a Szolgáltató adatot nem szolgáltat ki.

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát.

7. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a Szolgáltató telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében.

Telefonos megkeresés esetén a beszélgetés hanganyaga rögzítésre kerül, amely tényről a hívás elején a Szolgáltató ügyintézője tájékoztatja az Ügyfelet. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a Szolgáltató munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra, illetve az Ügyfél pénzügyi szokásaira vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

8. A panasz nyilvántartása

A Szolgáltató a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • cég neve
 • cég adószáma
 • cégjegyzékszám
 • a panaszt bejelentő Felhasználó neve
 • a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma
 • a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el)
 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
 • az Ügyfél eBIZ ügyfélszáma (amely a „Cégprofilom” menüpont alatt található);
 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
 • a panasszal érintett termék(ek), szolgáltatások;
 • a panasz leírása, oka;
 • a panaszos igénye;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
 • telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

9. A panasz kezelése

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a Szolgáltatónál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az ügyfelek megkereséseit.

A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is.

A Szolgáltató a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A Szolgáltató a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A Szolgáltató indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A Szolgáltató a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről.

Válaszadás során a Szolgáltató elsősorban a Szolgáltató alkalmazásban regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében.

A panaszt és az arra adott választ a Szolgáltató 8 (nyolc) évig őrzi meg.

10. Jogorvoslati lehetőségek

A Szolgáltató a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.

Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Szolgáltatótól a fenti 5. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a Szolgáltató ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Szolgáltató nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van a bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu internet címen tájékozódhat.
11. Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a Szolgáltató számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

XVI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

2. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a Felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.